Прописи који се примењују на делатност школе

Прописи који се примењују на делатност школе

Закони у области основног образовања и васпитања

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 52/11);

2.Закон о основној школи („Сл.гласник РС“ бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 – др.закон, 64/2003 – испр. др. испр. др. закона, 101/2005 - др.закон и 72/2009 - др.закон);

3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05 и 61/05);

4. Закон о библиотечкој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 101/05);

5. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05);

6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/2008);

7. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,бр. 33/97 и 30/10);

8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“број120/2004, 54/2007 и 104/2009);

9. Закон о буџету РС за 2010. годину („Службени гласник Републике Србије“број 107/2009);

10. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09);

11. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07);

12. Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91,53/93,67/93,48/94 и 101/05);

13. Закон о управним споровима -( „Службени гласник РС“ број 111/09)

14. Закон о јавним службама ( „Службени гласник РС“ број 83/05)

15. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму( „Службени гласник РС“ бр. 30/10)

16. Устав Републике Србије

Прописи у области основног образовања и васпитања

1. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (''Сл.гл. РС'' бр. 42/93 и 37/09);

2. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 6/96, 3/99, 10/2002,4/2003,20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009 , 4/2009и 3/2010);

3. Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних програма у основној школи ("Службени гласник СРС-Просветни гласник", бр. 27/87, 1/89, 4/03 , 10/04, 3/05 , 9/05 и 3/2010);

4. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр.55/2006, 51/2007 и 67/2008);

5. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 37/93 и 42/93);

6. Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник РС –Просветни гласник", број 1/94);

7. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС-Просветни гласник", број10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06 и2/08);

8. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( „Просветни гласник“, број 1/05,15/06 и 2/08);

9. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама ("Службени гласник СРС-Просветни гласник", број 27/87);

10. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе ("Службени гласник РС", број 47/94);

11. Правилник о општим основама школског програма („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 5/2004);

12. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број 14/04, 56/05);

13. Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“број 22/2005 и 51/2008);

14. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 3/06,15/06 и 2/08);

15. Екскурзије за ученике основних школа - Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр.1/09);

16. Правилник о програму за остваривцање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гланик.РС – Просветни гласник", бр. 7/2010);

17. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000);

18. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр 4/90);

19. Правилник о оцењивању ученика основне школе („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 93/2004 и 92/2005);

20. Правилник о полагању стручног испита за секретаре установа („Службени гласник РС“ број 74/03,106/03,20/04 и 50/08);

21. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ број 6/09);

22. Правилник о изменама и допунбама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“- Просветни гласник број 2/2010).

23. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ( „Службени гласник РС“-72/06,84/06-испр. И 30/10)

24. Оравилник о правилима понашаља послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду ( „Службени гласник РС“-62/10)

25. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у Основној школи ( „Службени гласник РС“- 37/09)

26. Правилник о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( „Службени гласник РС“- 30/10)

27. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ( „Службени гласник РС“- 76/10)

28. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ( „Службени гласник РС“- 63/10)

29. Правилник о вредновању квалитета рада установе бр. 110-00-00002/2011-15, од 27.12. 2011.

Други прописи који се примењују у области основног образовања и васпитања

1. Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС" бој: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006 и 106/200610/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 , 44/2008 и 79/09);

2. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (''Сл.гласник РС'' бр. 12/2009);

3. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл. РС“бр. 10/93).

Општи акти школе:

- Статут

- Правилник о раду

- Школски развојни план,

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика,

- Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика,

- Правилник о организацији и полагању испита,

- Правилник о похваљивању и награђивању ученика,

- Правилник о испитима у основној школи

- Правилник о безбедности здравља на раду,

- Правилник о заштити од пожара

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности

- Правила понашања у Установи,

- Пословник о раду Школског одбора,

- Пословник о раду Савета родитеља,

- Пословник о раду Наставничког веће,

- Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених,

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

- Правилник о унутрашњој организацији рада школе