Органи школе у 2020/2021.

Школски одбор

Директор

Савет родитеља

Haставни кадар

У ОШ „Херој Радмила Шишковић“ у Смедеревској Паланци заступљене су све структуре према квалификацијама и потребама за рад у основној школи.

Структура постојећег кадра дата је у следећој табели.

Преглед недељног задужења наставника школске 2019/20. године (обавезна и изборна настава)

Кадровска структура запослених

Наша школа располаже довољним бројем наставног кадра и стручног особља. Наставници и ученици су вишеструко ангажовани у струковним, спортским и културно -уметничким друштвима. Постижу се високи резултати у васпитно образовном раду уз стално критичко и стваралачко преиспитивање праксе, захваљујући свестраном ангажовању и залагању и наставника и ученика 

Наставно особље: У школи је запослено 50 професора/наставника, од тога 12 у разредној настави, 38 у предметној настави.

Ваннаставно особље: У школи је запослено 2 стручна сарадника (педагог, психолог), 3 педагошка асистента, 1 директор школе, 1 секретар, 2 финансијска радника, 2 ложача/домара и 7 помоћних радника.

Структура запослених према годинама радног искуства

Радни стаж запослених је са краја  школске 2019/2020. године.

Ваннаставно особље школе

С обзиром на законске и друге прописе, као и на предвиђене нормативе о степену и врсти школске спреме, а на основу постојеће ситуације у школи, кадровски услови за рад школе су релативно повољни. Сви наставни предмети у предметној настави као и укупна разредна настава биће стручно заступљена одговарајућим профилом наставника са вишом или високом школском спремом.

 

Тимови у школи

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Мирослав Михајловић- координатор

2. Слађана Масловарић

3. Сузана Лазић

4. Љиљана Ђорђевић

5. Мирољуб Петрић

6. Снежана Михајловић Лазаревић

7. Наташа Стојановић

8. Весна Русалић

9. Ненад Марковић

10. Надица Цветковић – Савет родитеља

11. Дарко Матић – Савет родитеља

13. Андрија Басарић - Ђачки парламент

14. Уна Русалић - Ђачки парламент

Тим за школско развојно планирање:

1. Слађана Масловарић

2. Драгана Талијан

3. Јелена Седларевић

4. Драгана Чупић

5. Мирослав Михајловић

6. Јасна Басарић

7. Љиљана Маричић

8. Живан Бачујков

9. Ненад Марковић - координатор

10. Слађана Мрвовић - Савет родитеља

11. Јасна Станојевић - Савет родитеља

13. Катарина Тучић - Ђачки парламент

14. Марко Марковић - Ђачки парламент

Тим за маркетинг и сарадњу са медијима:

1. Драгана Андрић

2. Јелена Богдановић - координатор

4. Јована Воркапић

5. Милан Милошевић

6. Софија Живанчевић

7. Марија Миловановић - Савет родитеља

8. Ана Милојевић - Савет родитеља

Тим за уређење школске средине:

1. Јована Кривокућа

2. Снежана Михајловић Лазаревић - координатор

Педагошки колегијум:

1. Мирослав Михајловић- координатор

2. Сузана Лазић

3. Слађана Масловарић

4. Драгана Талијан

5. Наташа Стојановић

6. Марина Михајловић

7. Надежда Вулићевић

8. Татјана Ћирић

9. Виолета Начковић

10. Снежана Илић

11. Саша Топлица

12. Јелена Седларевић

13. Софија Живанчевић

14. Горица Васиљевић

15. Ружица Митровић

Тим за културну и јавну делатност:

1. Соња Которчевоић

2. Љиљана Петровић

3. Марина Михајловић

4. Мирољуб Петрић

5. Ружица Митровић

6. Јована Кривокућа

7. Виолета Начковић

8. Горица Васиљевић

9. Весна Русалић

10. Радмила Марковић

11. Милош Јелић- координатор

Тим за израду Годишњег плана рада школе:

1. Слађана Масловарић

2. Слађана Марковић

3. Тања Тодоровић

4. Снежана Михајловић Лазаревић

5. Славица Јоцковић

6. Ксенија Јоксимовић

7. Соња Которчевић

8. Наташа Вуковић

9. Живан Бачујков

10. Драгана Талијан

11. Драгана Андрић

12. Јасна Басарић

13. Љиљана Маричић – кординатор

Тим за израду Извештаја о раду школе:

1. Јелена Седларевић

2. Снежана Илић

3. Љиљана Петровић

4. Драгана Чупић

5. Надежда Вулићевић

6. Ненад А. Марковић

7. Милан Милошевић

8. Ружица Митровић

9. Милош Јелић

10. Светлана Илић

11. Мирољуб Петрић

12. Ненад Р. Марковић (хемија)

13. Војислав Милић – координатор

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

1. Мирослав Михајловић

2. Слађана Масловарић

3. Весна Русалић – координатор

4. Софија Живанчевић

5. Наташа Стојановић

6. Саша Топлица

7. Драгана Талијан - координатор

8. Тања Тодоровић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

1. Марина Михајловић

2. Живан Бачујков

3. Ксенија Јоксимовић

4. Љиљана Маричић – координатор

5. Јелена Рајић

6. Јелена Седларевић

7. Снежана Илић

Tим за самовредновање:

1. Слађана Масловарић - координатор

2. Снежана Илић

3. Слађана Марковић

4. Ксенија Јоксимовић

5. Славица Јоцковић

6. Марина Михајловић

7. Виолета Начковић

8. Бојана Поштић

9. Данијела Павловић - Савет рдитеља

10. Бојана Тацковић - Савет родитеља

11. Јован Којадиновић - Ђачки парламент

12. Тијана Николић - Ђачки парламент

Тим за инклузивно образовање:

1. Слађана Масловарић- координатор

2. Снежана Михајловић Лазаревић

3. Јована Воркапић

4. Надежда Вулићевић

5. Љиљана Николић

6. Горица Васиљевић

7. Војислав Милић

8. Сузана Лазић

9. Драгица Туцаковић - родитељ

Тим за развој школског програма:

1. Светлана Илић

2. Слађана Масловарић

3. Мирослав Михајловић

4. Драгана Андрић

5. Јасна Басарић

6. Сузана Лазић

7. Милан Милошевић

Бојана Поштић - координатор

Тим за организовање излета, екскурзија и наставе у природи:

1. Горица Васиљевић

2. Милош Јелић

3. Бојан Голубовић

4. Виолета Начковић - координатор

Тим за професионалну оријентацију:

1. Сузана Лазић – координатор

2. Слободанка Николић

3. Наташа Стојановић

4. Јелена Рајић

5. Милена Радивојевић

6. Перса Илић

Тим за праћење педагошке доументације:

1. Мирољуб Петрић

2. Бојана Поштић

3. Весна Русалић

4. Софија Живанчевић

5. Ненад Марковић - координатор

Тим за превенцију и борбу против наркоманије:

1. Мирослав Михајловић

2. Сузана Лазић

3. Слађана Масловарић

4. Драган Тасић

5. Наташа Костић- координатор

6. Надежда Вулићевић

7. Татјана Ћирић

Редакција листа „Глас младих“:

1. Љиљана Маричић

2. Јелена Рајић

3. Весна Русалић

4. Љиљана Петровић - координатор

5. Милан Милошевић

Тим за здравствено васпитање:

1. Ненад Милојичић

2. Саша Бојовић - координатор

3. Наташа Костић

4. Бојана Поштић

5. Негован Бачаревић

6. Саша Топлица

7. Которчевић Соња

Записничар Наставничког већа:

1. Љиљана Петровић

Снежана Михајловић Лазаревић

Тим за рад са надареним ученицима:

1. Сузана Лазић - координатор

2. Јасна Басарић

3. Горица Васиљевић

4. Слободанка Николић

5. Саша Бојовић

6. Јелена Спасојевић

Тим за социјалну заштиту ученика:

1. Сања Јовановић

2. Ружица Митровић - координатор

3. Перса Илић

4. Наташа Костић

5. Наташа Вуковић

Тим за сарадњу са родитељима:

1. Мирослав Михајловић

2. Наташа Вуковић

3.Слађана Марковић- координатор

4.Марина Михајловић

5. Драган Тасић

Тим за сарадњу са локалном средином:

1. Мирослав Михајловић

2. Софија Живанчевић- координатор

3. Саша Топлица

4. Јелена Богдановић

Тим за праћење стручног усавршавања:

1. Слађана Масловарић

2. Тања Тодоровић

3. Светлана Илић - од 1. до 4. разреда

4. Татјана Ћирић

5. Славица Јоцковић - од 5. до 8. разреда