Документација школе

Документација школе у школској 2023/2024.

Остала документација школе (архивирана и слично)

Завршни рачун

Статут Основне школе „Херој Радмила Шишковић“

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Херој Радмила Шишковић“- Анекс 2010-01-10

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду за школску 2019/2020. годину

Школски програм

Школски развојни план 2016-2020.

2020-01-10: План јавних набавки ОШ "Херој Радмила Шишковић" у 2020.

Правилници/пословници о раду школе

Прописи који се примењују на делатност школе 

1. Закони у области основног образовања и васпитања 

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 ,52/11, 55/2013. и 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16 УС и 88/17 и 10/19); 

2.Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 и 10/19) 

3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 117/17 и 95/18); 

4. Закон о библиотечко - информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 101/05 и 52/11); 

5. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017); 

6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/2008, 124/12 и 68/15); 

7. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,бр. 33/97, 30/10 и 18/16); 

8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“број120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/10); 

9. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 113/2017 и 31/19); 

10. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 72/09, 68/15); 

11. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07); 

12. Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91,53/93,67/93,48/94, 101/05, 30/10 и 47/18 и 48/18-испр); 

13. Закон о управним споровима ( „Службени гласник РС“ број 111/09) 

14. Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) 

15. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( „Службени гласник РС“ бр. 30/10) 

16. Закон о образовању одраслих („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013 и 88/11) 

17. Закон о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017) 

18. Закон о начину одређивања максималног броја запослених ("Сл. гласник РС", бр. 95/18) 

19. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 46/19) 

20. Устав Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 98/06) 

2. Прописи у области основног образовања и васпитања 

1. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 45/18) 

2. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 6/96, 3/99, 10/2002,4/2003,20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009 , 4/2009, 3/2010, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016 и 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 

3. Правилник о степену и врсти стручне спреме наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних програма у основној школи ("Службени гласник СРС-Просветни гласник", бр. 27/87, 1/89, 4/03 , 10/04, 3/05 , 9/05 и 3/2010); 

4.Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 i 12/2018) 

5. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитини рад из изборних предмета у основној школи ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2012,15/2013, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) 

6. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. правилник, 3/2011 – др. правилни, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018) 

7. Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих ("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр. 13/2013) 

8. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 67/2013 и 34/19) 

9. Правилник о похваљивању и награђивању ученика ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009) 

10. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр.55/2006, 51/2007, 67/2008 и 70/15 и 37/19 и 56/19); 

11. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 37/93 и 42/93); 

12. Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник РС –Просветни гласник", број 1/94 и 5/12); 

13. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС-Просветни гласник", број10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06 и 2/08, 2/2010, 3/2011 - др. правилници, 7/2011- др.правилници 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/14, 11/14, 11/16, 6/17 и 12/18); 

14. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( „Просветни гласник“, број 1/05,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11- др. Правилници, 7/11- др. Правилници, 1/13, 11/14, 11/16 и 12/18); 

15. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама ("Службени гласник СРС-Просветни гласник", број 27/87); 

16. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе ("Службени гласник РС", број 47/94); 

17. Правилник о општим основама школског програма („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 5/2004); 

18. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број 14/04, 56/05 и 85/13); 

19. Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“број 22/2005 и 51/2008); 

20. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 3/06,15/06, 2/08, 3/11- др. Правилници, 7/11- др. Правилници, 1/13, 11/14, 11/16, 7/17, 12/18); 

21. Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада ("Сл. гласник РС", бр. 68/18) 

21. Правилник о програму за остваривцање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гланик.РС – Просветни гласник", бр. 7/2010); и Правилник о организовању и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 30/19) 

22. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000); 

23. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017 i 12/2018) 

24. Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Сл.гл.РС ", бр. 52/19 и 61/19); 

25. Правилник о полагању стручног испита за секретаре установа („Службени гласник РС“ број 74/03,106/03,20/04 и 50/08); 

26. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ број 6/09, 3/11- др. правилници 8/13, 11/16 и 12/18 и 3/19); 

27. Правилник о изменама и допунбама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“- Просветни гласник број 2/2010). 

28. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ( „Службени гласник РС“-72/06,84/06-испр. и 30/10) 

29. Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду ( „Службени гласник РС“-62/10) 

30. Правилник о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( „Службени гласник РС“- 30/10 и 46/19) 

31. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ( „Службени гласник РС“- 76/10) 

32. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ( „Службени гласник РС“- 63/10 и 80/18) 

33. Правилник о вредновању квалитета рада установе бр. 110-00-00002/2011-15, од 27.12. 2011. 

34. Правилник о плану уџбеника ("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/2010 i 4/2013 и 5/14). 

35.Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.63/2018). 

36. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр 14/2018). 

37. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

(„Службени гласник РС”, бр.65/2018). 

38. Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу („Службени гласник РС”, бр.66/2018). 

39. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020 („Службени гласник РС”, бр.5/2019). 

40. Правилник о плану уџбеника 11/19. 

3. Други прописи који се примењују у области основног образовања и васпитања 

1. Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС" бој: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006 и 106/200610/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 , 44/2008, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14); 

2. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (''Сл.гласник РС'' бр. 12/2009 и 21/2015 и 8/19); 

3. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл. РС“бр. 10/93). 

4. Упутство за формирање одељења и начину финансирања у основној и средњој школи за школску 2019/2020 год. 

5. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр.62/2019). 

4. Статут и нормативна акта школе 

- Статут 

- Правилник о раду 

- Школски развојни план 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика 

- Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

- Правилник о организацији и полагању испита 

- Правилник о похваљивању и награђивању ученика 

- Правилник о испитима у основној школи 

- Правилник о безбедности здравља на раду 

- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности 

- Правила понашања у Установи 

- Пословник о раду Школског одбора 

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Пословник о раду Наставничког веће 

- Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених 

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи 

- Правилник о унутрашњој организацији рада школе 

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи 

- Правилник о унутрашњој организацији рада школе 

- Пословник о раду Ученичког парламента Школе 

- Правилник о понашању у Школи 

- Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Школи 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Школи 

- Правилник о бодовању запослених у Школи