Секција за мултимедију

Профил секције

Назив активности:

Секција за мултимедију у школској 2009/10.

Општи циљ:

Унапређена знања, вештине и ставови ученика за примену мултимедије

Специфични циљ(еви)

 • Унапређена мотивација ученика да самостално користе дигитални фотоапарат и видео камеру
 • Унапређена способност ученика да осмисле израду мултимедијалне презентације
 • Унапређена способност ученика за видео монтажу
 • Унапређена способност ученика да публикују своје видео радове преко интернета

Кључна област развоја из ШРП

2. Настава и учење

Веза са општим циљем из ШРП

Одржан/унапређен квалитет наставе и однос ученика према учењу

Веза са специфичним циљем из ШРП

2.2.3. Подстицање ученика

Унапређено је подстицање ученика подршком ученичким интересовањима и подстицањем нових уз коришћење разноврсних метода које подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења уз подстицање ученика да користе самостално разне изворе знања

Веза са мером из ШРП

2.2.3. Унапређење подстицања ученика подршком ученичких интересовања

Веза са активношћу (програмом/пројектом) ШРП

2.2.3.2 Програм слободних активности ученика

Резултати (излази/исходи):

Општи исходи

 • Унапређена су знања, вештине и ставови ученика школе о значају и могућностима примене мултимедије
 • Унапређена је видљивост рада школе применом мултимедијалне технологије 

Кратак опис активности:

У школској 2008/09. у ОШ Херој Радмила Шишковић покренута је секција за мултимедију. У овој школксој години имајући у виду позитивно искуство у претходној наставља се рад секције за мултимедију.  Циљ секције је да код ученика унапреди знања, вештине и ставове у коришћењу мултимедијалних алата у изради видео радова на теме које обележавају живот и рад школе и које унапређују васпитно-образовни рад. Теме видео радова су презентација појединих апсеката живота и рада школе као што је рад појединих секција, обележавање значајних датума у школи, видео презентација појединих одељења, и слично.

Ученици ће се упознати са појмовима везаним за конструкцију дигиталног фотоапарата и видео камере а такође са напредним техникама обраде фотографија и видео монтаже.

Циљне групе (корисници):

Ученици 6. 7. и 8. разреда који задовољавају критеријум да су најмање врло добри са примерним владањем, да из предмета информатика и рачунарство имају оцену већу од 3. и да су добили сагласност родитеља за рад у секцији за мултимедију

Објективни и мерљиви показатељи остварења

 • Број чланова секције за мултимедију
 • Број публикованих видео радова ученика
 • Број албума са фотографијама које су публиковали ученици
 • Број одржаних часова секције за мултимедију
 • Број значајних догађаја у школи које су чланови секције испратили
 • Постојање техничког извештаја о раду секције

Видљивост активности

 • Позив за учлањење секције
 • Прилог на блогу и сајту школе о секцији
 • Видео клип о секцији
 • Лого секције
 • Социјална мрежа секције

Comments