Видљивост (комуникациона стратегија Школског развојног плана)

Овај одељак посвећен је остваривању партиципације заинтересованих страна у доношењу развојног плана и транспарентности рада тима који је учествовао у доношењу стратегије, као и остваривању транспарентности рада приликом остваривања циљева задатих њиме. Овај одељак дефинише активности које омогућују видљивост процеса и повећавање власништва заинтересованих страна над процесом доношења развојног плана и успостављања нових програма и пројеката и унапређивање/иновирање постојећих. Односи се на све фазе израде и имплементације стратегије.

Циљеви предвиђених мера овог дела развојног плана су:

·       информисање свих актера о процесу,

·       мобилисање свих људских и материјалних ресурса и

·       покретање на акцију свих одговорних друштвених чинилаца.

Због релативно кратког времена израде ШРП-а комуникациона стратегија је базирана на директној презентацији чињеница заинтересованим странама у директном контакту на састанцима а финални резултати су презентирани путем комуникационих канала Школе преко интернета (блог, вики ...).

Стратешка комуникација: сегментација

Стратешка комуникација означава одрживе односе са заинтересованим странама. Коришћењем различитих комуникационих средстава и метода комуникационе циљне групе добијају општу слику Школског развојног плана.

·       Пословна комуникација: Како би се повећао интерес инвеститора (развојних партнера) за имплементацију ШРП-а, треба осигурати комуникациону подршку доносиоцима одлука (Школски одбор, Савет родитеља, Скупштина Општине, Министарство просвете, ...).

·       Пројектна комуникација: Комуникациона подршка индивидуалним пројектима који се имплементирају. У току имплементације ШРП-а обезбедиће се видљивост сажетака пројеката и/или целих пројеката/програма публиковањем на интернет преко успостављених канала.

·       Интерна комуникација: Успостављање и одржавање комуникације међу заинтересованим странама у школи.

·       Екстерна комуникација: Осигурање подршке шире заједнице и заинтересованих страна изван Школе.

Стубови комуникације

·       Интерни: Охрабрити комуникацију између самих заинтересованих страна са циљем да се оснажи интерна кохезија и размена информација.

·       Екстерни: Циљ екстерне комуникације је подизање нивоа свести и препознавање способности Школе да реализује циљеве из ШРП-а.

·       Односи са јавношћу: У оквиру операционализације ШРП-а планирано је да компонента односа са јавностима буде посебно присутна због значаја за успешну имплементацију.

·       Изградња капацитета: Заинтересоване стране имају различите капацитете који могу да се ангажују на реализацији  ШРП-а. Комуникациона стратегија их охрабрује да се постојећи разнолики капацитети ставе у функцију подршке активностима из ШРП-а.

·       Кампање: Организација различитих кампања с различитим циљевима – повећање видљивости активности Школе, презентација капацитета Школе,  итд.

Циљне групе

Заинтересоване стране: Заинтересоване стране су главни носиоци ефикасне имплементације развојне стратегије. Представљајући различите секторе оне пружају увид у стварне потребе за унапређењем социјалне политике.

·       Ученици Школе

·       Радници Школе (наставно и ваннаставно осбље)

·       Родитељи ученика

·       Удружења: ШРП даје простор за укључење удружења различитог нивоа специјализације и комуникациона стратегија то подржава својом артикулацијом.

·       Развојни партнери (донатори, привредна друштва, итд.) траже потенцијалне пројекте које би могли да финансирају а ШРП даје простор да се они реализују у Школи. Комуникациона Стратегија има за циљ да идентификоване потребе и артикулисане пројекте/програме представи развојним партнерима.

·       Медији

Медији

 Медије са којима ће се комуницирати можемо да поделимо на опште и специјализоване; односно локалне и националне.

·       Општи медији покривају теме од општег интереса због чега информације треба да буду атрактивне, свакодневне приче које заправо утичу на све.

·       Специјализовани медији с друге стране, су више усредсређени на конкретна питања своје публике која има специфичне интересе.

·       Национални медији се више баве општијим темама које су важне за целу нацију и доносе нове и атрактивне информације.

·       Локални медији су заинтересовани за теме које су од локалног значаја.

За све циљне групе користиће се читав спектар комуникационих алата као што су блог, вики, саопштење за јавност, публиковање информација у школском листу, летак, конференција за медије, презентација, изложба, итд.

Инструменти комуникације

·       Визуални идентитет: ШРП треба да буде визуално представљен путем атрактивних средстава визуелног идентитета који ће бити препознатљиви у свим ситуацијама у којима се помиње. Лого ШРП-а ће бити усклађен са његовим вредностима и дизајнер би требало да припреми све елементе: боје, димензије, фонтови, итд.

·       Односи с медијима: Са намером да се добије већа медијска покривеност и боља препознатљивост у јавности, одржаваће се систематски односи са медијима свих врста како штампаним тако и емисионим.

·       Сажети прикази пројеката (1-2 странице) Пројекти реализовани у оквиру ШРП-а презентоваће се на јединствен начин путем профила (сажетка) пројекта/програма.

·       Публиковање информација. Све важне активности на имплементацији биће публиковане у пригодним формама (саопштење, информација на блогу, сајту Школе, итд.)

Евалуација комуникационе стратегије имплементације Стратегије развоја социјалне политике Општине

Стварни утицај комуникационе стратегије за промоцију и препознатљивост ШРП ће се проценити на бази следећих критеријума: број медијских прилога, учесталост медијских извештаја о имплементацији Стратегије, број слушалаца, број гледалаца, број читалаца појединих медијских прилога, број реакција на поједине медијске прилоге, итд. Детаљан списак индикатора за евалуацију комуникационе стратегије биће дат у приручнику за односе са јавношћу на имплементацији ШРП-а.

Comments