Увод

Садржај поглавља
 • Мисија и принципи
 • Oквир (плански документи на вишем нивоу)
 • Учесници у процесу 
 • Методологија и поступак  

Школски развојни план наше школе за период 2008-2013. је базиран на искуствима и доброј пракси која је прикупљена реализацијом Школског развојног плана за период 2004-2008.
У изради овог школског развојног учествовали су чланови школског развојног тима са интензивном подршком чланова колектива, ученика, родитеља и локалне заједнице.
Списак свих оних који су непосредно учествовали у појединим фазама артикулисања овог школског развојног плана дат је у прилогу.
Овим школским развојним планом наша школа иновира свој рад бројним активностима које ће је приближити жељеним стандардима који су препоручени у Приручнику за самовредновање и вредновање рада школе.
Школски развојни план се састоји из више поглавља међу којима истичемо:

 •  Општи подаци о школи
 • Ситуациона анализе
 • SWOT анализе
 • Визије
 • Мисије
 • Кључне области развоја
 • Развојни циљеви
 • Акциони план
 • Видљивост (комуникациона стратегија Школског развојног плана)
 • Систем и процес мониторинга
 • Прилози
Развојни план ОШ "ХРШ" настао je као резултат рада представника свих интересних група: ученика, родитеља, учитеља, наставника, чланова школског одбора и локалне заjеднице.
Предлог текста Школског развоjног плана је сачинио школски тим у чиjем су саставу ученик, родитељ, учитељ, два наставника, директор, педагог и психолог.
Колектив ОШ «Херој Радмила Шишковић» се захваљује свима који су дали допринос у изради овог школског развојног плана.

Мисија и принципи

Мисија пројекта израде Школског развојног плана је била да се партнерским радом и сталном сарадњом учесника препознају реалне потребе и проблеми ОШ «Херој Радмила Шишковић» успостављајући механизме који ће омогућити њен даљи развој.

На самом почетку процеса констатовано је да се жели Школски развојни план:

·       који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују.

·       у коме је дат преглед тренутног стања школе

·       у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити

·       у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности)

·       у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације

·       у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена

·       који омогућава да се реализација одвија у складу са њим

·       који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана

·       који се реализује тимски са особама из различитих интересних група

·       који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано

·       чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима

·       који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни ефекти који нису очекивани

·       који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења

·       који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења

·       који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности.

У процесу израде Школског развојног плана вођено је рачуна о карактеристикама развојног планирања:

·       Циљеве дефинишу учесници на основу заједничких потреба, проблема, жеља.

·       Подразумева да се не може баш све  испланирати унапред.

·       Нема чврсту структуру, флексибилан је и подложан променама.

·       Нужно настаје током процеса у који су укључени представници свих интересних група.

·       Сви који желе су актери у планирању и преузимају једнаку одговорност.

·       Подразумева тимски рад, заједничко утврђивање правила, доношење одлука и поделу задужења.

·       Процес планирања и продукти имају једнаку важност. Сваки корак се евалуира и то може утицати на промену наредних корака.

·       Планирање претходи реализацији, али се наставља и током ње.

·       Проблеми се схватају као шанса за корекцију плана, а тиме и за промену и развој.

·       Развојни план је комплексан, а његови делови повезани и међузависни.

·       Развојни план се конкретизује кроз различите пројекте.

·       Стално се отвара нови развојни циклус.

Оквир (плански документи на вишем нивоу)

У изради ове стратегије консултоване су, на нивоу провере усаглашености са њима, следеће стратегије на националном нивоу:

·       Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији

·       Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

·       Стратегија развоја здравља младих

·       Стратегија за смањење сиромаштва

·       Национална стратегија одрживог развоја

·       Национална стратегија за младе

Консултована је и Стратегија одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка у делу у коме се обрађује проблематика везана за образовање као и Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка.

У изради Школског развојног плана уважен је законски оквир којим се уређује рад основних школа у Републици Србији.

Учесници у процесу

У изради Школског развојног плана консултоване су препознате циљне групе а то су:

·       ученици

·       наставно и ваннаставно особље школе

·       родитељи (преко Савета родитеља)

·       чланови Школског одбора

·       представници локалне заједнице.

Списак учесника у процесу израде је дат у прилогу.

Методологија и поступак

Пројекат израде Школског развојног плана инициран је од стране руководства у жељи да се оствари континуитет у развоју Школе који је инициран Школским развојним планом за период 2004-2008.

Цео процес израде Школског развојног плана можемо разложити на неколико фаза.

 • Фаза уласка у процес израде Школског развојног плана
 • Фаза израде развојног документа (Школског развојног плана)
 • Фаза имплементације стратегије и фаза праћења напретка и оцене успеха

Фазу уласка у процес израде Школског развојног плана карактерише доношење одлуке о започињању процеса, идентификовање заинтересованих страна и израда ходограма активности за израду Школског развојног плана

Фазу израде развојног документа (Школског развојног плана) одликује израда ситуационе анализе Школе и оцене реализације претходног Школског развојног плана за период 2004-2008., консултовање са заинтересованим странама (путем радионица/састанака) у вези снага, слабости шанси и претњи, визије и мисије Школе, одређивање кључних области развоја и развојних циљева. Такође је у овој фази Школски развојни тим израдио нацрт Школског развојног плана за јавну расправу унутар Школе. После јавне расправе у Школи Школски развојни план је презентиран свим заинтересованим странама у циљу додатних корекција а потом је од стране Школског одбора био предмет усвајања.


Comments