Упутство за састављање техничког извештаја о ангажовању наставника

ОСНОВНА ШКОЛА «ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ»

Змај Јовина 27, 11420 Смед. Паланка, Република Србија
Тел: +381(0)26/322-060, Е-маил: oshrsinfo@oshrs.edu.rs, Блог: www.oshrs.edu.rs

Упутство за састављање техничког извештаја о ангажовању наставника

Технички извештаји о ангажовању наставника (или реализованим активностима неког органа) је документ који садржи све битне информације за оцену рада подносиоца извештаја за посматрани период извештавања. Ови документи су саставни део Годишњег извештаја о раду школе и њиме се правдају утошена средства. Такође ови документи служе као подлога за израду Годишњег плана и програма рада школе.

Технички извештаји о раду су у суштини писана изјава о ангажовању која, између осталог, служи за самоевалуацију подносиоца и који је подлога за планирање и програмирање рада у наредном циклусу. Имајући у виду подизање стандарда рада и тежње да се унапреди васпитно-образовни процес обезбеђењем транспарентности реализације планираних активности потребно је да извештај буде што детаљнији али не треба да буде ни претерано обиман. Ови противуречни захтеви се решавају тако што је основни део извештаја са синтетичким информацијама а у прилозима се дају аналитичке информације (спискови ученика, спискови активности, итд.) а такође и илустрације наведених активности (фотографије, фотокопије диплома, видео записи, линкови ка публикованим прилозима, итд.). Уколико је информација већ наведена у неком документу (као што је Дневник рада) онда је довољно да се изврши референцирање на исти). Информација у извештају треба да буде тачна и проверљива.

Питање на које технички извештаји дају одговор је следеће: У којој мери су реализовани циљеви из Годишњег плана и програма рада односно у којој мери је наставник био ангажован на њиховој реализацији (колики је његов допринос).

Важна компонента техничког извештаја су и научене лекције односно предлози за даље унапређење рада школе и васпитно-образовног рада у наредној школској години. У извештају о раду треба навести примере добре праксе као што су: сарадња са колегама, сарадња са другим институцијама, итд.

Имајући у виду да ће сваки наставник морати у наредном циклусу (следеће школске године) да активније учествује у осмишљавању свог ангажовања на реализацији Годишњег плана и програма рада израда техничког извештаја је добра полазна основа за израду предлога пројеката и програма који ће бити у складу са Школским развојним планом и инструкцијама Министарства просвете.

Технички извештај треба да сумарно представи ангажовање наставника на реализацији активности у оквиру 40часовне радне недеље у периоду извештавања и да читаоца убеди да је радно време рационално искоришћено сагласно решењу о радним обавезама.

Из тих разлога извештај треба да презентира чињенице са становишта:

1. Ангажовање наставника у реализацији наставе (по предметима и одељењима са информацијом о фонду часова)

2. Ангажовања наставника у реализацији значајних активности у школи као што су

 • Значајни датуми
 • Екскурзије
 • Школа у природи
 • Зимовање
 • Летовање
 • Такмичења, смотре, изложбе

3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што су:

 • Ангажовање у раду Наставничког већа
 • Ангажовање у раду стручних већа
 • Ангажовање у раду одељенских већа

4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина

5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља

6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом

7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке)

8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора

9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  као што су:

1. Одељенска заједница
2. Слободне активности ученика

а) Културно-уметничке активности

б) Научно-истраживачке активности

в) Научно-техничке и саобраћајне активности

г) Спортске активности

3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су
 • Дечји савез
 • Ђачки парламент
 • Подмладак Црвеног крста
 • Покрет горана
 • Савез извиђача
4. Корективни рад са ученицима
5. Друштвено-користан рад
6. Продужени боравак
7. Школа у природи

10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада као што су:

1. Програм здравственог васпитања ученика
2. Програм професионалне оријентације
3. Унапређење међуљудских односа у школи 4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом
5. Програм унапређења школске средине
6. Програм превенције малолетничке деликвенције
7. Школске радионице, игре и изложбе
8. Програм заштите животне средине и уређења школе

11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-образовног рада

12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по предметима и облицима образовно-васпитног рада)

13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином као што су

 • Сарадња са родитељима
 • Културно-уметничке активности и културна делатност
 • Сарадња са месним заједницама
 • Производне организације и школа
 • Сарадња са јавним предузећима
 • Сарадња са установама културног и јавног живота
 • Сарадња са министарством просвете Србије
 • Сарадња са Општином Смедеревска Паланка
 • Сарадња са предшколском установом и другим школама

14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе (ангажовање на реализацији програма школског маркетинга интерног и екстерног)

 Уколико постоје илустрације којима се истиче неки аспект ангажовања наставника треба их приложити. Илустрација може да буде фотографија, цртеж, извод из штампе, фотокопија дипломе, захвалнице, и слично. Као илустрација могу да се искористе материјали публиковани на блогу (http://oshrs.blogspot.com/) и сајту школе (www.oshrs.edu.rs) и повезаним сервисима.

Уколико постоје прилози треба их навести у списку прилога. Прилози могу (и треба) да буду: списак ученика укључених у рад секције, списак ученика који су се такмичили, списак ученика који су освојили награде, итд.

Технички извештај треба искључиво у електронској форми доставити на електронску адресу oshrs.pedagog@gmail.com или га треба лично уручити педагогу школе на компакт диску или на флеш меморији.

Додатне информације у вези састављања извештаја могу да се добију и слањем е-маила на адресу milanmmilosevic@oshrs.edu.rs.

Рок за достављање извештаја је 7. јул 2010.г.

Уколико неки облик ангажовања није реализован онда тај део треба оставити празан (не треба брисати наслов секције).

ĉ
Милан Милошевић,
14.06.2010. 06:01
ĉ
Милан Милошевић,
14.06.2010. 06:13
Comments