SWOT анализа

У току састанака/радионица са представницима заинтересованих страна направљена је SWOT анализа чији су резултати следећи:

СНАГЕ

СЛАБОСТИ

Брига за ученике

Стара и нереновирана зграда

Високи резултати на спортским такмичењима

Превише предмета

Дисциплинованост већине ученика

Недовољна укљученост родитеља у рад школе

Добра комуникација

Недовољна обавештеност наставног кадра на рачун њиховог образовно-васпитног рада

Добра опремљеност наставним средствима

Мањак толеранције у колективу

Добра сарадња ученика и наставног особља

Кажњавање ученика због дисциплине смањеном оценом из предмета

Добри резултати на такмичењима и квалификационим исапитима

Недовољна ангажованост запослених на подизању безбедности деце

Добри ученици

Недовољна комуникација између различитих интересних група (родитељи, деца, наставници, локална заједница)

Ентузијазам учитеља и наставника

Недовољно усаглашен распоред часова са обавезама наставника

Залагање за праве животне вредности

Превелика толеранција наставника

Знање наставника и ученика

Слаба опремљеност појединих кабинета

Коректни међуљудски односи у колективу

Недостатак просторија за ваннаставне активности

Креативност запошљених

Застарела опрема и оштећени школски инвентар

Критеријум оцењивања

Недостатак доследности у спровођењу правила понашања ученика

Љубав према послу наставног и ваннаставног кадра

Однос родитеља према школи -наставницима

Марљивост ученика

Велики број ученика у појединим одељењима

Млад колектив

Више стручних конкретних предавања (професионална орјентација)

Мотивисаност ученика и наставника

Недовољна корелација између наставних предмета

Одговорност и организованост

Недовољан избор страних језика

Одржавање хигијене

Неприкладна опремљеност  учионица (дотрајале и нефункционалне клупе и столице)

Опремљеност кабинета

Лош квалитет ужине

Организационе способности наставника и ученика у организацији ваннаставних садржаја

Поношање помоћног особља према ученицима

Отвореност за сарадњу са родитељима

Притисак родитеља на крају школске године

Постојање доброорганизованих секција (посебно еколошка, драмска, оркестар, хор)

Незадовољавајућа комуникација у колективу

Прихватање савремених метода рада

Повећана толеранција неких наставника према ученицима који то не заслужују и обрнуто

Професионалност учитеља и наставника

Дотрајала столарија

Спорт - успеси на такмичењима са осталим школама (рукомет, фудбал)

Неадекватне мере кажњавања ученика

Стална едукација кадра

Непостојање промене смена

Стрпљење учитеља и наставника у раду са децом

Агресивност ученика

Стручни кадар школе

Рад без промене смена

Стручност наставног кадра

Хигијена санитарних чворова

Традиција и углед школе

Повећање број ученика у одељењу

Уредност и хигијена

Непримерено понашање појединих родитеља

Успех ученика на такмичењима

 

Успех ученика на такмичењима и квалификационим испитима

 

 

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

Боља сарадња са другим школама у земљи и иностранству

Неспремност државе да унапређује нормативну регулативу за функционисање основних школа

Боља сарадња свих заинтересованих страна  у процесу образовања

Све већа права родитеља у одлучивању

НИП

Недовољна помоћ ресорног министарства основним школама

Побољшање материјалних услова

Негативани трендови  у вези занемаривања традиционалног наслеђа

Постојање спремности за већа финансијска улагања од стране државе и од стране локалне самоууправе

Стално мењање школског програма

Промена закона о школи (заштита наставног кадра и повећана одговорност родитеља)

Незаинтересованост родитеља за унапређење рада школе

Смањење броја ученика по одељењима

Неадекватан третман нежељених појава у дрштву (наркоманија)

Спремност да се успеси стимулишу наградама

Транзиција

Спремност дијаспоре да пружи подршку

Мере Министарства просвете за смањење броја запослених у просвети (наставног и ваннаставног кадра)

Спремност ЕУ да помаже развоју школе

Приватизација (да дођемо до капитала)

Спремност локалне самоуправе да помогне развој школе

Све рестриктивнији буџет

Спремност министарства да помаже школи

Смањење броја ученика улсед неповољних демографских кретања

Спремност родитеља да помажу школи

Неадекватан однос Министарства просвете према основним школама

Спремност родитеља и привредника да помогну школи

Неизграђеност система вредности у широј друштвеној заједници за унапређење односа ученик-наставник

Спремност спонзора и донатора из локалне самоуправе да улажу у развој школе

Светска економска криза

Спремност удружења грађана (НВО) да подрже развој школе

Демографска кретања

Спремност шире друштвен заједнице да подржи стручно усавршавање запослених

Пораст деликвенције

Спремност шире друштвене заједнице (превасходно републике и донатора) да подржи развојне пројкте школе

Немаран однос локалне средине према школи

Спремност шире друштвене заједнице да подржи организовање манифестација са којих би се приход уложио у развој школе

Запостављање традиције и писма

Спремнсот да се унапреди вредновања рада

Недостак новчаних средстава

 

Ниска примања запослених у образовању

 

Недостатк новца за развој основних школа

 

Незапосленост родитеља

 

Негативни трендови у развоју окружења школе (даља урбанизација локације на којој се школа налази)

Comments