Ситуациона анализа

1. Полазне основе рада

Рад школе заснован је на:

·       Закону о основама система васпитања и образовања (»Службени гласник« РС, бр. 62/2003;64/03-исправка, 58/04 , 62/04-исправка и 101/05-др. закон);

·       Правилник о календару образовно-васпитно рада за школску 2008./2009. ;

·       Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној школи (»Сл. гласник РС – Просветни гласник« бр. 2/91);

·       Норматив простора, опреме и наставних средстава у основном васпитању и образовању (»Сл. гласник РС – Просветни гласник«, бр. 4/91);

·       Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи ( »Сл. гласник РС-Просветни гласник«, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003);

·       Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (Сл. гласник РС-Просветни гласник« бр. 2/92 и 2/2000); 

·       Правилнику о наставном плану и програму за први разред;

·       Правилнику о наставном плану и програму за други разред;

·       Правилнику о наставном програму за трећи разред;

·       Правилнику о наставном програму за четврти разред;

·       Правилнику о наставном плану и програму за пети и шести разред основног образовања;

·       Правилнику о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за седми и осми разред;

·       као и другим стручним документима, прописима и одлукама везаним за област основног школства.

Рад школе се базира и на досадашњим позитивним искуствима из рада школе, као и од објективних услова који постоје у школи за остваривање образовно-васпитних циљева и задатака.

За рад школе одговорни су: директор, Наставничко веће и други стручни органи, као и појединачно наставници и други радници школе. Школски одбор у току године прати реализацију програма рада и ствара услове за нормалну активност школе.

2. Материјално-технички и просторни услови рада

У односу на Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга основне школе у Републици Србији, школа има релативно повољне услове и уклапа се у прописане нормативе који јој омогућавају да све предвиђене задатке успешно остварује. Међутим, постојећи школски простор, опрема и намештај, као и наставна средства и друга техничка средства којима школа располаже, у великој мери су амортизовани и захтевају велике напоре и улагања материјалних средстава да би испуњавали функцију за коју су намењени. Школска зграда је стара и вршена су улагања у њено значајно санирање али је нужно даље улагање.

Школски простор

Школски простор којим школа располаже није довољан у односу на прописане нормативе али углавном задовољава потребе за рад у две смене. Капацитети простора су следећи:

Школски објекти

Просторије у згради

Класичне учионице

Специјализоване

учионице и кабинети

број

м2

број

м2

број

м2

број

м2

1

3250,00

41

3250,00

2

104,30

19

1002,12

Школа има и један број просторија за друге намене, сем наставних и то 18 са укупно 444,37 м2.

Школско двориште је величине једног хектара и једанаест ари.

Школска зграда има следеће просторије за непосредну намену:

класичних учионица

2

специјализованих учионица и кабинета

19

радионица за ТО

1

фискултурна сала са пратећим објектима

1

библиотека са читаоницом

1

просторија за општа наставна средства-медијатека

1

продавница ђачке задруге

1

припремна просторија (за биологију и хемију)

3

кухиња са трпезаријом

1

зубна амбуланта

1

просторија за управу (директор и секретар)

2

наставничка канцеларија

1

просторија за стручне сараднике

2

просторија за рачуноводствено-књиговодствене послове

1

просторија за помоћно и техничко особље

1

котларница

1

остава

1

Настава у старијим разредима (V - VIII) изводи се у првој смени, а у млађим разредима   (I - IV) у другој смени.

Опрема - намештај

Опрема - намештај - опремљеност учионица и осталих просторија школским намештајем је релативно добра. Школа је пре почетка школске 2008/09. у унутрашњости санирана и делимично окречена. Доњи део спољње фасаде такође је освежен. За ученике првог разреда све учионице су комплетно окречене.  

Осећа се недостатак ормара, плакара, наставничких катедри и другог пратећег школског намештаја.

Опремљеност наставним, техничким и другим средствима

Опремљеност наставним, техничким и другим средствима - Како је остваривање програма образовно-васпитног рада немогуће без одговарајућих услова, то је значајно и питање опремљености школе потребном наставном технологијом. Стање опремљености у складу са републичким Нормативом може се рећи, није задовољавајуће, јер ни у једном наставном предмету нема довољно потребних савремених наставних средстава и одговарајућих техничких средстава. Како више година уназад није вршено потпуно обнављање постојећег фонда наставне технологије, она је у одређеној мери недовољна или неисправна, те не одговара датој функцији.

Наставна средства која школа поседује и која се могу користити а имају општу намену су следећа:

Назив наставног средства

Количина

графоскоп

3

дијапројектор

2

епископ

1

радио-касетофон

13

ТВ пријемник  у боји

3

фотокопирни апарат

1

радио пријемник

1

фото апарат

2

водео рикордер

2

видео БИМ

1

рачунар PC AMD DualCore X2

12

рачунар ПС  (486 и 586) (старијих од пет година и амортизовани)

24

Наставна средства за ширу употребу су:

Назив наставног средства

Количина

кино-пројектор

1

хармоника

1

синтисајзер

1

разгласни уређај са озвучењем у свим учионицама

1

разгласни уређај, покретни

1

Концепција рада школе је таква да се расположива наставна средства и друга техничка средства налазе расподељена у одговарајућим специјализованим учионицама и кабинетима, како би се редовно користила, а средства опште намене налазе се у дидактичком кабинету, где су приступачна за коришћење по потреби одређене наставе.

3. Кадровски услови рада

С обзиром на законске и друге прописе, као и на предвиђене нормативе о степену и врсти школске спреме, а на основу постојеће ситуације у школи, кадровски услови за рад школе су релативно повољни. Сви наставни предмети у предметној настави као и укупна разредна настава су стручно заступљени одговарајућим профилом наставника са вишом или високом школском спремом, сем два случаја учитеља који имају средњу стручну спрему.

Квалификациона структура потребних кадрова у школи приказана је на следећој табели:

Стручна спрема запослених

Структура запослених

ВСС

ВШС

ССС

ВКВ

КВ

НКВ

Свега

Директор

1

-

-

-

-

-

1

Помоћник директора

-

-

-

-

-

-

-

Секретар

1

-

-

-

-

-

1

Стручни сарадн.

(псих. и педагог)

2

-

-

-

-

-

2

Наставник разр. наст.

10

4

2

-

-

-

16

Наставник предм. наст.

24

8

1

-

-

-

31

Библиотекар, медијатекар

-

1

-

-

-

-

1

Финансијски радник

-

-

2

-

-

-

2

Домар-ложач

-

-

1

-

-

-

2

Радник на одржавању хигијене

-

-

-

-

1

7

8

Радници у шк. кухињи

-

-

-

-

1

-

1

Укупно радника

38

13

6

-

3

7

67

Структура кадра према годинама радног искуства

Стручна спрема

Број радника

до 2 године

2-10 године

11-20 година

21-30 година

изнад

30 год.

Висока

38

5

10

19

5

/

Виша

13

-

-

7

1

5

Средња

4

-

4

-

2

1

КВ

2

-

-

-

-

1

НКВ

7

-

1

2

3

1

Свега

67

5

15

28

11

8

Из прегледа старосне структуре кадрова може се запазити да је у односу на ранији период наставно-васпитни кадар доста подмлађен, нарочито у разредној настави где је извршена велика смена генерација одласком већег броја учитеља у пензију и пријемом млађих наставника разредне наставе уместо њих.

Кадровски услови према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника

Имајући у виду Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника ("Просветни гласник СР Србије" бр. 4 из 1990. год.) наставу обавезне ваннаставне активности, изборне програме и облике образовно-васпитног рада којима се доприноси остваривање плана и програма и циљева основног образовања и васпитања, заступљени су стручно готово у целости.

Постојећи наставни кадар има пун фонд часова непосредног рада са ученицима, док по потреби неко од наставника допуњава норму у другим основним школама у граду као што ће мањи број наставника из других школа допуњавати норму у овој школи.

 С обзиром на законске услове, иако сви наставници формално - правно имају потребну стручну спрему за рад у школи, тенденција школе је да се кадровска структура побољшава када се за то створе услови пријемом наставника са високом школском спремом.

4. Услови средине у којој школа ради (социјални, културни, еколошки)

Школа спада, према броју ученика и запослених радника, у оптимално велике школе, предвиђене према Закону и одговарајућим нормативима за рад и организовање основне школе. Школа има 32 одељења са око 715 ученика и 67 запослених радника. Налази се у градском насељу и типично је градска, без подручних одељења. Непосредна околина школе је насељена и урбанизована, али има доста нерешених урбанистичко-комуналних проблема везаних за школско двориште (нерегулисана путна мрежа, сметлиште у близини школе и сл.).

Школу похађају ученици из две месне заједнице града и то МЗ "Центар" и МЗ "Колонија". Сам град и околина школе поседују значајне субјекте привредног, друштвеног, културног и јавног живота са којима је школа успоставила разноврсну сарадњу.

Објекти и субјекти друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских садржаја школе

Како је основна школа установа од посебног друштвеног значаја, нормално је да она успостави сарадњу са свим субјектима друштвене средине који имају интересе за рад школе, као и ради остваривања интереса школе преко њих. Школа традиционално сарађује са одређеним бројем предузећа, приватних и друштвених, затим установа од посебног друштвеног значаја, као и са месним заједницама и неким другим субјектима у друштвеној средини. Ова сарадња наставља се и даље, а посебно ће се радити на проширивању сарадње са приватним предузећима која иначе исказују интересовања за сарадњу са школом. Табеларни преглед приказује субјекте и објекте друштвене средине са којима ће школа успоставити непосредну сарадњу.

Субјекти средине

Врста сарадње

Обим сарадње

1. Родитељи ученика

Радни састанци, информ. разговори, међусобне посете, решавање узајам. проблема

По Плану школе и потребама родитеља

2. Месне заједнице "Центар" и "Колонија"

Културни и јавни наступи, уређење средине, помоћ у решавању проблема школе

По Плану школе и Плану МЗ

3. Производне организције- предузећа (Гоша, Опека,  Кисељак, Воћар и др.)

Узајамна помоћ и реализација производног рада ученика и Програма школе

Према Програму школе

4. Јавна предузећа "Тројон и Фишер" и "Електроморава"

Узајамна помоћ

По Плану школе

5. Установе културног и јавног живота (позориште, биоскоп, музеј, библиотека, КУД Гоша и Абрашевић)

Међусобне посете, коришћење простора, јавни наступи, приредбе и сл.

 По Плану културне и јавне делатности школе

6. Министарство просвете Одељење у Округу

Финансирање активности школе, извршавање обавеза у складу са Законом

По Плану Министарства и потреби школе

7. Основне и средње школе

Размена искустава, међусобне посете, такмичења, сусрети ученика и др.

Према Програму културне и јавне делатности школе

8. Центар за развој спорта и аматеризма у Општини

Организација такмичења и унапређење спорта овог узраста

По заједничким Програмима

9 Скупштина општине

Решавање проблема школе, финансирање по Закону

По Плану школе и општине

Коришћење објеката друштвене средине

Објекти друштвене средине које школа користи

Начин коришћења

Обим коришћења

1. Дом Војске Србије, Шах-клуб, сале и спортски терени МЗ, паркови, сале Градског позоришта и биоскопа и др.

Посете приредбама, приредбе школе, спортска такмичења, забаве и разоноде ученика

Према Програму активности школских друштава, секција и културне и јавне делатности школе

2. Производне хале предузећа

Остваривање Програма ПО и Програма друштвено корисног рада

Према Програму школе

5. Примарни задаци на основу анализе евалуације из извештаја о раду школе у школској 2007/08.

У складу са могућностима школа ће радити на осавремењавању наставе. Процес осавремењивања врши се на основу посебног Програма модернизације васпитно-образовног рада по појединим наставним областима а посебно путем:

·       организовањем стручног и педагошко-психолошког и методичко усавршавања наставника,

·       усмеравањем и праћењем рада ученичких одељенских заједница,

·       иницирањем, усмеравањем и организовањем сарадње школе са друштвеном средином,

·       педагошко-инструктивног рада у школи који ће бити усмерен ка праћењу остваривања задатака из наставних планова и програма,

·       унапређења/успостављањем сарадње са осталим основним школама у Општини, као и средњим школама и одржавањем потребних контаката са републичким Министарством за образовање и његовим одговарајућим службама у округу, као и са Скупштином општине Смедеревска Паланка,

·       интензивним радом на подизању педагошко-психолошке културе родитеља ученика,

·       израдом и доградњом нормативних аката у складу са одговарајућим прописима из области основног образовања и из области радних односа и других прописа, и

·       успостављањем потребне сарадње са предузећима, установама и другим субјектима у општини где се одвија процес рада, као и са месним заједницама на чијој се територији она налази.


6. Организација васпитно-образовног рада школе

1. Бројно стање ученика, одељења, број  смена

Према броју ученика школа спада у релативно велике школе и има све потребне услове за нормалну организацију наставе и осталих васпитно-образовних садржаја. Школа је типично градска и нема одвојених одељења, што такође представља предност да се рационално организује наставно-васпитни рад. У наредној школској години настава ће се изводити у укупно 32 одељења, од чега у предметној настави има 16 и у разредној такође 16 одељења.

2. Ритам радног дана школе, динамика током школске године, класификациони периоди

Школа ради у две смене и то пре подне и по подне.

Рад у првој смени почиње од 7, 45 часова, а завшава се у 12, 05 часова. Рад у другој смени почиње у 12,10 часова, а завршава се у 16, 30 часова. У току преподневне наставе час траје 45 минута и између свака два часа је одмор за ученике у трајању од 5 до 20 минута. Дужина трајања часа у другој смени је као и у првој, а између часова су три одмора, један велики и два мала, у трајању од 5 до 20 минута. Часови допунске и додатне наставе одржавају се као претчасови, а слободне активности у супротној смени.

Распоред часова редовне наставе школа доноси до 31. 08. текуће године за наредну школску годину. Овај распоред се по потреби коригује у току школске године.

Распореди часова додатне и допунске наставе доносе се до краја септембра а распореди часова слободних ученичких активности до 15. септембра. Школа доноси распоред рада школске библиотеке и ђачке кухиње, као и продавнице ђачке задруге до почетка школске године.

Динамика школске године се усаглашава са Правилником о школском календару основне школе за текућу школску годину, који доноси Министар просвете Србије.

Настава и други облици образовно-васпитног рада оствариваће се у току два полугодишта.

Радни-наставни дани за остваривање спортских и рекреативних активности су орјентационо следећи:

септембар

јесењи крос ученика од четвртог до осмог разреда и рекреативни дан за ученике од првог до трећег разреда.

октобар

гледање позоришне представе или сличног културног догађаја.

17.4.

Дан школе.

април

пролећни крос ученика и спортско-рекреативни дан.

крај маја

обележавање Дана изазова.

почетак јуна

излет и екскурзије за ученике (један-два дана).

За ученике осмог разреда извођење екскурзије је у септембру  текуће школске године.

крај децембра

саопштавање успеха на крају првог полугодишта

28. јун

свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда

средином јуна

подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда

У току године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст у трајању од два дана обично је у првој недељи новембра

Зимски распуст траје три недеље а  почиње у првој недељи јануара. 

Пролећни распуст се реализује крајем априла у трајању од 3 радна дана.

Летњи распуст обично почиње средином јуна а завршава се крајем августа.

У школи се празнују

·       27. јануар - Дан Светог Саве

·       15. фебруар – Дан државности

·       17. април - Дан школе

·       8. новембар - Дан просветних радника и

·       28. јун . Видовдан

Припремна настава за ученике од петог до осмог разреда организује се у трајању од 10 часова у пет дана крајем августа.

Поправни и разредни испити одржавају се обично крајем августа.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника и то:

·       на први дан крсне славе,

·       на први дан Божића и

·       у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса.

3. Структура 40-то часовне радне недеље свих запослених

Сагласно Наставном плану и програму, васпитни циљеви и задаци остварују се по већ консолидованим и у пракси провереним садржајима.

Школа има реалне предуслове да се планови и програми задовољавајуће реализују с обзиром на стручни кадар који поседује, као и на основу опремљености школе наставним средствима, инвентаром и училима. Укупан број наставних часова оствариће се на основу планом и програмом предвиђеног фонда часова по појединим разредима и у складу са бројем одељења у оквиру појединих разреда.

У школи се изучавају два страна језика и то енглески и француски у релативно једнакој сразмери заступљености. Подела одељења по групама је у седмом разреду зато што су такву поделу имали од почетка изучаваља предмета. У школи се изучава и други страни језик као изборни предмет и то од петог разреда.

Сходно члану 25. Закона о основној школи, предметна настава у млађим разредима изводи се из наставе музичког васпитања у трећем и четвртом разреду.

Спортске активности ученика реализују се од четвртог до осмог разреда, фонд часова за ове активности исказан је у оквиру физичког васпитања. У петом, шестом, седмом и осмом разреду као изборни предмет изучаваће се информатика пошто за то постоје сви  услови.

На основу Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи који је донео Министар просвете на основу члана 80. Закона о основној школи (Службени гласник Републике Србије број 50/92. и табеле 2.2. "Кадровски услови рада" 2.2.1."Квалификациона структура кадра"), планирано је да сви радници у школи имају пуно радно време или исто допуњавају у другој школи, што се исказује за сваког радника детаљно и појединачно у решењима о радним обавезама (четрдесеточасовна радна недеља).

4. Орјентациони Школски календар значајних активности у школи

Значајни датуми

Поред редовних активности школе у којима ће се остваривати наставни планови и програми, као и планови и програми различитих ваннаставних активности, у школи се у току године обележава и један број значајних датума.

Међу овим датумима спадају државни празници, школски празници, гледано за школство уопште, као и Дан школе.

Дакле, датуми значајних активности школе у овом смислу планирају се у следећем:

·       Нова година

·       Свети Сава- 27. јануар

·       Дан државности – 15. фебруар

·       Дан школе- 17. април

·       Први мај (неће се радити 1. и 2. маја)

·       Видовдан - 28. јун

·       Дан просветних радника - 8. новембар

Екскурзије

Ђачке екскурзије се обично реализују крајем маја и почетком јуна осим за ученике осмог разреда који екскурзију реализују  у току септембра 2008.године.

Екскурзије се изводе по плану и програму и сматрају се радним ненаставним данима. Дужина трајања као и реализација појединих екскурзија зависи од материјалних могућности ученика и њихових родитеља и одређује се у договору са Саветом родитеља школе. Средства за екскурзије обезбеђују углавном родитељи и делимично школа преко ђачке задруге и кроз остварену добит од друштвено-корисног рада ученика.

Школа у природи

Реализована је углавном априла месеца у сарадњи са родитељима и туристичким организацијама. Уобичајено трајање је било 5 радних дана.

Зимовање

Школа је била заинтересована за извођење зимовања али се услови за извођење нису створили.

Летовање

Како школа нема своје летовалиште на мору нити планинама или језерима, школа није  организовала летовања ученика. Међутим, школа је у сарадњи са туристичким организацијама и са другим школама у општини организовала летовања на мору за већи број ученика (око педесетак). За време летовања ученика ангажовани су били вође пута и васпитачи из редова наставно-васпитног особља школе.

Такмичења, смотре, изложбе

Школа учествује на свим смотрама, такмичењима и изложбама које се организују на нивоу општине или у организацији Министарства просвете Србије, Друштво математичара Србије, Центра за таленте, Друштво математичара «Архимедес» и других надлежних органа и организација у оквиру Округа и шире.

Такмичења су се пре свега одвијала из свих облика наставно-образовног рада као и већине ваннаставних активности. Школа је домаћин општинског такмичења из математике и окружног по договору.

Културно-уметничке дисциплине у којима се ученици такмиче су: млади рецитатори у оквиру смотре "Песниче народа мог", у драмском, музичком стваралаштву и др. У сарадњи са надлежним општинским институцијама и у сарадњи са другим школама школа учествовује у реализацији културних садржаја на нивоу основних школа у Општини.

Спортске дисциплине у којима се такмиче ученици ове школе су: Олимпијске игре школске омладине Србије са дисциплинама: кошарка, одбојка, фудбал, стони тенис, гимнастика, атлетика и др. Такође, ученици ће се такмичити у оквиру акције "Шах у школи" као и у другим врстама и нивоима такмичења. Школа се прилагођавала променама система спортских такмичења и календара спортских такмичења у Републици Србији. Поред верификованих врста такмичења која имају значајан карактер ученици су учествовали и на повременим такмичењима приликом међусобних посета школа за време прослава Дана школа и за време јавних приредби у граду.

Такмичења су се реализовала сагласно календару такмичења прописаног од стране Министарства просвете као и Министарства омладине и спорта који је утврђивао организатор истих.

Учешће на изложбама и смотрама било је за време значајних датума за школу као и у граду и кроз сарадњу са институцијама културног и јавног живота у општини и ван ње.

Посебан значај у оквиру такмичења посвећује се такмичењима на нивоу школе, као и у оквиру разреда. Циљ ових такмичења биће пре свега у подстицању ученика за постизањем што бољег успеха њихових одељенских заједница, као и у такмичењима на уређењу школске средине. Такмичења на нивоу школе прати посебна комисија Наставничког већа која ће уједно утврдити и пропозиције за такмичење и предвидети стимулативне мере у виду различитих похвала и награда.

Изложбе посвећене значајним датумима везаним за школу и просвету биће са посебном пажњом организоване (Дан школе, Дан државности, Свети сава, Видовданске свечаности).

7. Програм стручних, руководећих и управних органа

1. Програм Наставничког већа

Наставничко веће школе је највиши стручни орган у школи који се заједно са директором школе и другим стручним органима у школи бавити питањима остваривања основне васпитно-образовне функције школе. Посебан задатак овог органа је организација и извођење свих врста наставних и ваннаставних активности, као и изборних програма и облика васпитно-образовног рада којима се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања. Оно разрађује појединачне програме и стара се да се задаци и послови утврђени Годишњим програмом школе успешно остварују.

Наставничко веће се нарочито бави следећим питањима:

АВГУСТ

·        проблеми везани за завршетак школске године и припреме за почетак нове школске године.

анализа успеха и владања ученика после обављених поправних и разредних испита и испита за образовање одраслих,

подела предмета на наставнике, формирање одељења првог и петог разреда, доношење сопственог програма рада, припреме везане за почетак нове школске године.

СЕПТЕМБАР

·       конституисање стручних актива,

·       помоћ у опремању ученика уџбеницима и прибором

·       организација рада школске кухиње

·       анкетирање и одређивање ученика за слободне активности и помоћ у конституисању ученичких организација и друштава

·       организација допунске и додатне наставе

·       организација родитељских састанака

·       свечани пријем првака

·       организовање јесењег кроса.

ОКТОБАР

·       праћење тока оцењивања ученика

·       активности на стручним усавршавањима наставника

·       уређење школске средине

НОВЕМБАР

·       анализа успеха и владања ученика на крају првог периода оцењивања

·       праћење реализације програма непосредног рада са ученицима

·       организација такмичења ученика

·       организовање и осмишљавање родитељских састанака

·       анализа рада стручних актива

·       праћење педагошко-социјалних проблема ученика

·       праћење тока оцењивања ученика

ДЕЦЕМБАР

·       анализа реализације плана и програма у првом полугодишту

·       стручно усавршавање наставника по Програму

·       анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта

ЈАНУАР

·       учешће наставника у стручном усавршавању у оквиру "Зимски сусрети просветних радника"

·       организовање родитељских састанака

·       планирање градива за друго полугодиште

·       организација прославе Светог Саве

ФЕБРУАР

·       договор о избору уџбеника за наредну школску годину

·       анализа ефикасности додатне и допунске наставе

·       анализа рада стручних органа и комисија Наставничког већа

·       активности на примени савремене наставне технологије

·       праћење тока оцењивања ученика

·       такмичење ученика по Програму Министарства просвете

·       припреме за прославу Дана жена и Дана школе

МАРТ

·       усавршавање наставника по програму

·       помоћ у раду Заједнице ученика,  Дечјег савеза и других ученичких организација и друштава

·       припреме за извођење ђачких екскурзија

·       припреме за прославу Дана школе

АПРИЛ

·       анализа успеха и понашања ученика на крају трећег периода оцењивања

·       такмичење одељенских  заједница у уређењу школске средине

·       организација прославе Дана школе

·       организовање родитељских састанака

·       ток рада на професионалној  оријентацији ученика

МАЈ

·       разматрање извештаја о успеху ученика осмог разреда

·       припреме и организација пролећног кроса ученика

·       припреме и почетак спровођења ђачких екскурзија

·       акција на обезбеђивању уџбеника, приручника и лектире за наредну школску годину

ЈУН

·       организација припремне наставе из српског и математике за ученике осмог разреда

·       организација квалификационог испита за ученике осмог разреда

·       разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају наставне године

·       доношење одлуке о похвалама и наградама за ученике

·       анализа остваривања програма рада Наставничког већа и других органа и тела

·       разматрање Годишњег извештаја о раду школе

·       припреме и реализација свечаности поводом Видовдана и свечана додела књижица и награда ученицима

·       извештај о упису будућих првака и нивоу њихове припремљености за нову школску годину

·       сређивање школске документације

·       доношење Нацрта програма рада за нову школску годину

ЈУЛ

·       школски распуст

·       организовање летовања за ученике

АВГУСТ

·       организација поправних и разредних испита

·       организационе припреме за нову школску годину.

2. Програм стручних већа

При школи постоје следећа стручна већа :

·       Стручно веће разредне наставе од првог до четвртог разреда

·       Стручно веће српског језика

·       Стручно веће страних језика

·       Стручно веће историје и географије

·       Стручно веће математике, физике и ТО

·       Стручно веће биологије и хемије

·       Стручно веће физичког васпитања, музичке и ликовне културе

Стручна већа раде континуирано и у оквиру седница. Годишње се одржи најмање пет састанака а основни садржај рада је следећи:

·       остваривање планова и програма

·       планирање наставног градива

·       остваривање васпитних циљева у настави

·       опремљеност ученика уџбеницима и прибором

·       анализа успеха и понашања ученика

·       усаглашавање критеријума оцењивања ученика

·       организовање извођења додатне и допунске наставе и слободних активности

·       организација такмичења ученика

·       примене савремених метода, средстава и облика рада у настави

·       учешће у свечаностима у школи и шире

·       праћење реализације и програма ПО ученика

3. Програм одељенских већа

Ови стручни органи школе раде континуирано у току школске године и у складу са програмом сопственог рада и са законским овлашћењем. Одељенска већа раде по месецима на следећи начин:

СЕПТЕМБАР

·       доношење плана и програма сопственог рада

·       организација свих видова наставе и других активности везаних за успешну реализацију планова и програма школе

·       утврђивање распореда писмених  задатака и свих писмених вежби

·       пружање помоћи ученицима у избору слободних активности

·       остваривање сарадње са родитељима ученика организацијом родитељских састанака

НОВЕМБАР

·       резултати образовно-васпитног рада и анализа оптерећености ученика

·       успех ученика на крају првог периода оцењивања

·       социјално-педагошки проблеми ученика из дефицитарних породица

ДЕЦЕМБАР

·       утврђивање успеха на крају првог полугодишта

·       планирање рада у другом полугодишту

·       пружање помоћи заједници ученика и интересних колектива ученика у школи

ФЕБРУАР

·       анализа остваривања васпитно-образовног рада који  доприноси остваривању плана и програма

·       организација родитељских састанака

·       упућивање ученика на ефикасан рад и учење у другом полугодишту

АПРИЛ

·       анализа оптерећености ученика наставним и ваннаставним обавезама

·       проблеми рада ученичке задруге

МАЈ

·       помоћ у организацији и реализацији ђачких екскурзија

·       организовање излета, кроса и помоћ у организацији слободног времена ученика

ЈУН

·       утврђивање успеха на крају школске године

·       утврђивање оцена из владања

·       предлози за похвале и награде ученика

·       реализација планова и програма.

Програм рада одељенских старешина

Као педагошки руководилац одељења одељенски старешина се бави следећим питањима:

1. Организациони послови

·       рад са ученицима

·       рад са родитељима

·       рад са наставницима

·       рад са осталим лицима која доприносе реализацији задатака школе

2. Праћење рада и резултата рада

·       праћење рада ученика

·       праћење рада одељенског савета родитеља

·       праћење рада наставника

3. Тематске целине

·       рад са ученицима

·       друштвено организовање и понашање деце

·       рад са родитељима

·       рад са наставницима

4. Евиденција разредног старешне
5. Планирање и програмирање рада

Одељенски старешина доноси своје оперативне програме рада који ће бити унети у разредне књиге. Садржај и концепција рада је у складу са Законом, планом и програмом васпитно-образовног рада у школи као и стручним упутствима добијеним од стране надлежних републичких органа. Час одељенског старешине одржава се у складу са упутством добијеним од стране Министарства за просвету и он се смењује са часом одељенске заједнице. У млађим разредима, на овим часовима улога разредног старешине биће водећа, а у старијим разредима инструктивна.

4.Програм рада Савета родитеља

Школа има конституисан Савет родитеља као саветодавно и консултативно тело. Савет родитеља се формира на нивоу одељенских заједница ученика, као и на нивоу читаве школе. Савет родитеља школе сачињавају делегирани представници одељенских савета родитеља. Овај  орган разматра питања успеха ученика, рада школске задруге, организације екскурзија ученика, услова за рад школе и друга питања утврђена Статутом школе и Законом. Савет родитеља школе има свој годишњи програм рада у коме је оријентационо следеће:

СЕПТЕМБАР

·       анализа успеха и владања ученика на крају претходне школске године

·       упознавање са Годишњим програмом рада школе, и давање мишљења о њему

·       доношење програма рада Савета

·       оцена припремљености школе за рад у новој школској години

·       снабдевеност ученика уџбеницима и прибором

·       упознавање са програмом педагошко-психолошког образовања родитеља

·       избор руководства у одељенским Саветима родитеља

·       избор представника Одељенског савета родитеља за Савет родитеља школе.

ОКТОБАР

·       ангажованост ученика у ваннаставним облицима рада у школи, оцена оптерећености ученика

·       општи проблеми у школи и одељењу на почетку школске године

·       социјални проблеми у одељењу-школи и разматрање могућности за пружањем помоћи угроженим ученицима

НОВЕМБАР

·       разматрање постигнутог успеха ученика на крају првог периода оцењивања

·       понашање ученика на крају првог периода оцењивања

·       општи проблеми школе

·       укључивање родитеља у решавање проблема школе

·       солидарно пружање помоћи сиромашним ученицима

·       помоћ у организацији слободног времена ученика

ДЕЦЕМБАР

·       оцена могућности организације зимовања ученика за време зимског распуста

·       помоћ ученицима у бољем осмишљавању слободног времена

·       оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима у школи и ван школе

ЈАНУАР

·       анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта

·       Светосавска прослава

ФЕБРУАР

·       услови за рад ученика

·       здравствено стање ученика, исхрана ученика у оквиру ђачке кухиње и хигијенски услови у школи

·       оцена материјално социјалних услова породица ученика и могућности пружања помоћи најсиромашнијим ученицима

МАРТ

·       укључивање ученика и родитеља у унапређивање услова рада у школи

·       помоћ у организацији слободног времена ученика ради побољшања успеха у одељењу

·       социјално-педагошки проблеми ученика и њихов утицај на постизање успеха у школи (разматрање материјала педагошко-психолошке службе школе)

·       оцена сарадње родитеља и школе и предлози мера за унапређивањем постојећих облика сарадње

АПРИЛ

·       анализа успеха и владања ученика на крају трећег периода оцењивања

·       понашање ученика и предлози мера за поправљање постојећег стања

·       предлози мера за уређење школске средине и решавањем материјално-техничких проблема школе

·       одржавање родитељских састанака поводом завршетка трећег периода оцењивања

·       укључивање родитеља у прославу Дана школе

МАЈ

·       оцена квалитета друштвеног и забавног живота ученика и помоћ ученицима на овом плану

·       давање мишљења о извођењу школских екскурзија и времену трајања истих

·       укључивање родитеља у решавању проблема одељења и школе

·       акције солидарности са сиромашним ученицима

ЈУН

·       успех и понашање ученика на крају наставне године

·       оцена могућности организације колективног летовања ученика.

6. Програм рада стручних сарадника – психолога и педагога

Психолог и педагог у школи засноваће свој рад на основама програма рада педагошко-психолошке службе у школи донетом од стране одговарајућих стручних институција Републике Србије.

Циљ је примена савремених теоријских и практичних сазнања психолошке и педагошке науке у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и унапређења образовно-васпитног рада.

Задаци стручних сарадника су:

1)       Унапређивање, осавремењавање и рационализацији образовно-васпитног рада.

2)       Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовно-васпитног рада.

3)       Подстицање и праћење развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног, моралног, естетског, физичког и професионалног).

4)       Организовање педагошко-психолошког образовања наставника.

5)       Остваривање сарадње са родитељима, предшколским установама, средњим школама, факултетима, институтима, здравственим, културним и социјалним установама, стручним службама Националне службе за запошљавање и другим институцијама од значаја за основно образовање и васпитање.

Области рада психолога и педагога

·       Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата

·       Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошко-психолошки рад са наставницима

·       Рад са ученицима

·       Сарадња с родитељима

·       Истраживање образовно-васпитне праксе

·       Рад у стручним органима

·       Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање

·       Вођење документације

·       Припрема за рад

7. Програм рада библиотекара

Програм рада библиотекара састоји се у следећем:

1. Васпитно-образовне делатности

·       непосредан рад са ученицима

·       сарадња са наставницима и стручним сарадницима

2. Библиотекарско-информациона делатност

3. Културна и јавна делатност

4. Стручно усавршавање школског библиотекара

5. Обука ученика за рад у библиотеци

6 Остале активности

Детаљни садржаји рада у оквиру сваког подручја активности су разрађени и садржани у оперативном програму рада библиотекара.

8. Програм рада Школског одбора

Школски одбор је по Закону о основној школи поред директора највиши орган управљања у школи. Овај орган именује и разрешава оснивач. Има девет чланова од којих су три из редова радника школе, троје представника оснивача и три представника родитеља ученика. Школски одбор се у току школске године бави следећим питањима:

·       доношење Годишњег програма рада школе и усвајање извештаја о његовом остваривању

·       разматрањем пословање школе по појединим обрачунским периодима и усвајањем завршног рачуна

·       одлучивањем о коришћењу средстава у складу за Законом

·       давањем доприноса одлукама о расписивању конкурса за попуну упражњених радних места школе и давањем мишљења о избору кандидата

·       разматрањем извештаја директора школе о његовом раду и раду школе уопште

·       разматрањем успеха ученика на крају појединих периода оцењивања и на крају школске године

·       предузимањем мера за побољшање услова рада школе и за унапређивање образовно-васпитног рада

·       разматрањем и других питања утврђених Статутом и актима о оснивању школе.

9. Програм рада директора школе

Пословни и радни задаци директора школе регулисани су Законом о основној школи, Статутом школе и другим прописима и стручним документима. У вези са тим задаци директора су следећи:

а) Послови организације васпитно-образовног рада

·       организационо-техничке и друге припреме за почетак рада у школске године

·       подела предмета на наставнике и подела разредних старешинстава

·       формирање одељења првог и петог разреда

·       утврђивање распореда часова

·       утврђивање 40-часовне недеље радника школе

·       припрема и организација седница стручних органа

·       рад на изради Годишњег програма рада школе

·       помоћ и организација стручног усавршавања наставника

·       помоћ у раду комисија Наставничког већа

·       организовање свечаности поводом Дана школе или других значајних датума за школу

·       организација сарадње са родитељима

·       организовање инвентарисања у школи

·       организовање припрема за такмичење ученика

·       учешће у организацији екскурзија, зимовања и летовања

·       организациони послови везани за крај школске године.

б) Инструктивно-педагошки рад

·       посета часовима редовне наставе

·       организација рада слободног времена ученика и слободних ученичких активности и праћење њиховог рада

·       сарадња са одељенским заједницама

·       саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима

·       допринос у планирању рада наставника, стручних сарадника и стручних органа школе

в) Рад са стручним телима и стручним службама

·       свакодневно праћење и свеобухватно упознавање програма рада стручних органа као и њихове дужности, права и одговорности

·       рад на осавремењивању постојећих нормативних аката и доношење нових аката у складу са Законом и потребама школе

·       рад на стваралачком и осмишљеном планирању и програмирању стручних органа

·       допринос квалитетном и стваралачком раду стручних органа и непосредно учешће на седницама тих органа

·       праћење и остваривање програма стручних органа и допринос квалитетном раду истих

·       сарадња са школским психологом, педагогом и библиотекаром школе

·       сарадња са стручним службама Републичког министарства за образовање

г) Праћење и унапређивање васпитно-образовног рада

·       учешће у програмирању и планирању, као и осмишљавању концепције непосредног припремања наставника за васпитно-образовни рад

·       учешће и допринос модернизацији и усавршавању васпитно-образовног рада

·       израда и праћење распореда рада за све области васпитно-образовног процеса

·       допринос развијању интересовања наставника за унапређивање свога рада и за стално стручно усавршавање

д) Материјално-финансијски послови

·       редовно праћење прописа из области материјално-финансијског пословања школе

·       благовремено иновирање и усклађивање нормативних аката са новим прописима о материјално-финансијском пословању школе

·       сагледавање потреба и могућности за новим набавкама инвентара и учила, као и поправка и оспособљавање постојећих наставних и других техничких средстава, инвентара и опреме

·       информисање родитеља о материјално-техничким проблемима школе и њихово ангажовање у решавању истих

ђ) Повезивање школе са друштвеном средином

·       контакти са одговорним у Месним заједницама, предузећима, установама и приватним послодавцима ради остваривања потребне сарадње

·       заједничка акција у остваривању програма Месних заједница  при организовању јавних манифестација

·       континуирана сарадња и осмишљени садржаји школе и друштвене средине

·       остваривање међушколске сарадње на нивоу Општине и шире.

8. Ваннаставне активности

1. Одељенска заједница

Обавезна активност која се ван наставе одвија у школи, а која чини саставни део укупног васпитно-образовног процеса је час одељенског старешине. 

Ова активност се остварују у складу са Законом и стручним упутствима која су дата уз наставни план и програм и реализује се једним часом недељно.

Садржај и методе рада на часовима одељенских старешина темеље се на систему вредности које полази од потребе савременог човека.

Основна подручја активности одељенских старешина су:

·       унапређење успеха у настави и другим ученичким активностима

·       чување здравља, заштита и унапређивање животне средине

·       развијање хуманости и солидарности

·       усклађивање личних и друштвених интереса

·       брига о личној и туђој имовини

·       развијање љубави према отаџбини и поштовања других народа

·       помоћ у организовању  активности ученика у слободном времену.

Сви ученици школе чине Заједницу ученика ове школе а по два представника ученика седмог и осмог разреда чине Ђачки парламент.

У програму рада Ђачког парламента обрађују се и следећа питања:

·       избор представника ученика

·       упознавање са Годишњим програмом рада школе

·       покретање одређених иницијатива за унапређење успеха, организације рада у школи, дисциплине и сл.

·       покретање и прихватање одређених акција и манифестација на нивоу школе

·       разматрање рада ученичких организација, секција и других облика слободних активности

·       сарадња са другим школама, месним заједницама и другим институцијама и организацијама.

2. Слободне активности ученика

Слободне активности ученика организују се у складу са Планом и програмом предвиђеним за овакве активности школе. Како се ради о развијеној школи са великим бројем ученика и потенцијалом наставника активности су разгранате и то на:

а) Културно-уметничке активности

1. литерарна секција

2. рецитаторска секција

3. драмска секција

4. фолклорна секција

5. ликовна секција

6. музичке активности: хор и оркестар

б) Научно-истраживачке активности

1. биолошка секција (са цвећарском групом и групом за одржавање акваријума)

2. секција младих математичара

3. секција младих физичара

4. секција географа

5. секција историчара

6. секција хемичара

в) Научно-техничке и саобраћајне активности

1. секција за уређење школске средине и естетски изглед школе (еколошка патрола)

2. саобраћајна секција

3. моделарска секција

г) Спортске активности

Спортске активности се одвијају у оквиру школско-спортског друштва у следећим секцијама:

·       одбојка,

·       кошарка,

·       мали фудбал,

·       стони тенис,

·       рукомет,

·       атлетика,

·       гимнастика.

Свака од ових активности има оперативни програм рада.

Слободне активности ученика су њихове интересне активности у којима се омогућава откривање, задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и способности ученика за поједине области живота, рада и стваралаштва.

У складу са новом концепцијом васпитног рада које је утврдило Министарство просвете Србије, организују се спортске, културне и рекреативне активности.

3. Ученичке организације

Колективне и друштвене организације ученика представљају посебне интересне групе ученика које имају за циљ оспособљавање својих чланова за друштвени живот и опште сналажење у животу и друштву. У школи су формирани и раде следећи колективи са поменутом сврхом:

·       Дечји савез

·       Ђачки парламент

·       Подмладак Црвеног крста

·       Покрет горана

·       Савез извиђача

Дечји савез

Дечји савез је организација која окупља све ученике школе са циљем задовољавања разноврсних активности које задовољавају интересовања ученика. Ова организација ће бити посебно конституисана на нивоу сваког одељења, као и на нивоу школе. Садржаји активности су различити, зависно од узраста ученика. Основне активности су следеће: забаве, такмичења, излети, трибине, дечје игре, стваралаштво и друго, што проистиче из правила Дечијег савеза школе.

Ђачки парламент

Ђачки парламент  Школе чине представници седмог и осмог разреда сагласно члану 98. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 62/2003. год.) који препоручује организовање Ђачких парламената као ученичких организација.

Подмладак Црвеног крста

Подмладак црвеног крста је организација која се у школи формира у складу са њеним општим карактером, а ради остваривања хуманитарних циљева. Чланови ове организације су по правилу сви ученици школе. Рад организације помаже посебна комисија Наставничког већа. Организација нарочито посвећује пажњу следећем:

·       одржавању и подизању нивоа здравствене културе ученика,

·       неговању смисла за међусобну помоћ и развијање хуманости и солидарности,

·       учешће у акцијама Црвеног крста у Општини и шире

Покрет горана

Покрет горана посебну пажњу поклања уређењу школског дворишта и непосредне околине школе. Ова организација у сарадњи са другим организацијама у општини ради на обнављању зеленила у граду и околини, као и засађивању нових садница.

Савез извиђача

Савез извиђача пружа ученицима могућности које ова организација младих пружа иначе младим људима у упознавању ближе и даље околине као и значајних места и знаменитости из природе и културног живота. У школи су одређени наставници који ће пружати помоћ ученицима у њиховом раду, а сам садржај рада организације и интензитет тога рада зависи умногоме од помоћи коју она може да добије од општинске организације и шире.

4. Корективни рад са ученицима

Ова врста рада организује се за ученике свих разреда који имају лакше психофизичке и моторичке сметње у развоју. На основу педагошко-психолошког дијагностификовања и опсервације, стручни сарадници ће (психолог-педагог) ученицима, који услед лакше ометености у физичком и психичком развоју имају проблема, пружати одговарајућу помоћ да би могли успешно учествовати у образовно-васпитном раду са осталом децом која немају такве проблеме.

Ученици са тежим сметњама у психичком развоју биће упућивани комисији за разврставање, после чијег налаза ће бити укључивани у специјална одељења која постоје при Основној школи "Херој Иван Мукер".

5. Друштвено-користан рад

Ова активност остварује се у школи у складу са Законом и добијеним стручним упутствима за њену организацију. Обавеза друштвено-корисног рада зависи од узраста ученика, при чему ће и број обавезних радних сати бити различито утврђени.

Процењујући потребе друштвене средине, као и могућности ученика реализује се следећи број радних сати по појединим разредима:

·       први, други и трећи разред: по 5 часова годишње

·       четврти разред: по 10 часова годишње

·       од петог до осмог разреда: 15 часова годишње.

Садржај програма друштвено-корисног рада је следећи:

·       уређење и одржавање просторија школе и слободног школског простора

·       помоћ у одржавању школске трпезарије

·       акције у непосредној близини школе

·       сакупљање секундарних сировина

·       учешће у акцијама солидарности

·       акције у школи и у  месним заједницама

·       уређење школског дворишта и друго.

6. Продужени боравак

Школа организује продужени боравак за ученике чији родитељи искажу интерес и он се реализује од 1. октобра сагласно програму рада продуженог боравка.

7. Школа у природи

Школа, сагласно могућностима, организује школу у природи која се реализује најчешће у априлу или мају у сарадњи са родитељима и туристичким организацијама

9. Посебни програми васпитно-образовног рада

Сврха, циљеви и задаци програма образовања и васпитања

Сврха програма образовања

·       квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за животу савременом и сложеном друштву.

·       развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересовања, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су

·       развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученичких нужних разумевања природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима,

·       подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученике

·       оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења,

·       оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот,

·       развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина,

·       развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине

·       усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог друштва,

·       поштовање права деце и људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву, 

·       развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједниочког живота и подстицање индивидуалне одговорности

·       развијање радосзналости код деце за отвореност према верским заједницама и остварење права на различитости.

У школи се реализују и посебни програми васпитно-образовног рада чији су циљеви:

·       Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу половима,

·       Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље,

·       Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштитити и унапређењу здравља ученика

Типичне теме које се обрађују у оквиру овог програма су следеће:

·       1. Изграђивање самопоштовања

·       2. Здрава исхрана

·       3. Брига о телу

·       4. Физичка активност и здравље

·       5. Бити здрав

·       6. Безбедно понашање

·       7. Односи са другима

·       8. Хумани односи међу половима

·       9. Правилно коришћење здравствених служби

·       10. Улога за здравље заједнице

1. Програм здравственог васпитања ученика

У остваривању Програма здравственог васпитања примењују се активне методе рада које подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и представника друштвене заједнице.

Рад на реализацији програма одвија се у оквиру:

·       редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме разредне и предметне наставе;

·       ваннаставних активности: спортских секција, акција за унапређење школског простора као и простора око школе (дворишта, спортских терена, травњака, паркова),

·       организовање школске ужине, акција посвећених здравој исхрани, здравим стиловима живота итд;

·       ваншколских активности на пошумљавању и уређивању зелених површина, сарадње са заједницом у организовању културних активности;

·       и других садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије и сл.).

Овај део програма рада организује се на часовима за сваки разред од 5.-8. разреда. Активности које се остварују зависе од узраста, али и интересовања ученика. Програм се остварује у оквиру следећих тема: правилна и здрава исхрана; значај физичке активности; прва помоћ у различитим ситуацијама; систематски преглед као обавезан; редовна контрола зуба; правилно и редовно одржавање личне хигијене; заштита животне средине, самим тим и сопствено здравље; значај превенције; болести зависности; епидемије; АIDS; здравље и нега репродуктивних органа; илустровање постигнутог; посете стручног кадра часовима ( зубара, педијатра, нутриционисте, гинеколога, психолога, педагога...); текуће, интересантне тема.

Поједине компоненте овог програма се реализују у сарадњи са Домом здравља у Смедеревској Паланци (Дечији диспанзер, епидемиолошка и патронажна служба), другим основним и средњим школама.

2. Програм професионалне оријентације

Посебна пажња се посвећује професионалној оријентацији (ПО) ученика као и припреми за избор будућих занимања. Школа сачинињава посебан програм рада са ученицима у овој области и он обухвата рад са свим ученицима од првог до осмог разреда. Овај програм је концепцијски гледано, саставни део Годишњег програма рада школе. Програм ПО састоји се из три дела: годишњег програма ПО, месечног оперативног програма и оперативног програма и непосредне припреме за васпитно - образовни рад на ПО. 

Избор садржаја рада на ПО извршен је на основу упутства за планирање и програмирање рада на ПО, који је издао Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, а објављен је 1988. године. Узете су у обзир и корекције наставних планова и програма извршене почетком школске 1990/91. године, као и најновији план основног образовања и васпитања.

Програми рада у свим разредима реализује се преко следећих подручја:

·       у оквиру наставних предмета

·       у оквиру ваннаставних активности, преко посебних облика рада на ПО: игре, разговори, предавања, самосталних радова ученика, истраживачких радови ученика, професионална саветовања.

Ради остваривања програма ПО, Наставничко веће одређује посебну комисију у чијем раду учествује и школски психолог и педагог.

Органи школе који се ангажују на остваривању програма ПО су: стручни актив, стручни сарадници, одељенска већа, педагошко веће и Наставничко веће школе.

Посебна пажња се посвећује и непосредном професионалном информисању ученика осмог разреда, као и раду на њиховој ПО. Рад на овоме састоји се у упознавању ученика са системом средњег образовања у Србији, упознавање са мрежом средњих школа и условима уписа у средње школе и давање других посебних информација у вези са даљим школовањем.

Обављају се организовани разговори и предавања са родитељима и за родитеље, ради њиховог информисања о могућностима уписа ученика у средње школе и ради правилног избора занимања.

У оперативном програму рада на ПО који ће бити саставни део Годишњег програма школе биће разрађени сви детаљи о садржајима и начинима рада на овом послу.

3. Унапређење међуљудских односа у школи

Односи се на унапређење комуникације међу ученицима, међу школским особљем, ученика према наставном и ваннаставном особљу и наставног и ваннаставног особља према ученицима. Посебна пажња поклања се превенцији насиља у школи.

Унапређење комуникације међу ученицима реализује се преко дела садржаја рада часова одељењских старешина (ЧОС) као и преко неких наставних јединица обавезних и изборних предмета а посебно српског, страних језика, грађанског васпитања и верске наставе. Поред тога, у школи се редовно организују забавни сусрети ученика на нивоу одељења и једног или више разреда.

Понашање наставника  и ваннаставног особља према ученицима прати директор, психолог и педагог школе и ако се укаже потреба, усмеравају се чланови колектива да према ученицима буду толерантни, да поштују њихове личности и уважавају индивидуалне разлике међу њима.

Са ученицима свих разреда биће обављени разговори на часовима одељенских старешина о правилном односу ученика према наставницима и ваннаставном особљу. Уколико буде било потребно, са неким ученицима ће индивидуалне разговоре обавити психолог и педагог школе.

У циљу зближавања и унапређења сарадње чланова колектива школе, организоваће се дружење више пута до краја године.

4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом

Циљ овог дела програма је да родитељи постану активни учесници акција на унапређењу школске средине и активни учесници васпитања и образовања своје деце.

Овај програм се реализује у оквиру:

·       здравствено и еколошко образовање родитеља

·       укључивање родитеља и заједнице у реализацију здравственог и еколошког образовања ученика и унапређење школске средине.

Циљ сарадње са Предшколском установом је у циљу обезбеђења континуитета у праћењу развоја и напредовања ученика. Носиоци сарадње су стручни сарадници и учитељи.

Сарадња са основним и средњим школама је у циљу обезбеђења континуитета у праћењу развоја и напредовања ученика и ради реализације дела програма професионалне орјентације (професионално информисање).

Са Центром за социјални рад  сарадња се одвија у току целе школске године.  Циљ сарадње је праћење развоја и напредовања ученика који су на третману њихових служби и ради предузимања одговарајућих мера у школи. Са одељењем за општу управу Општинске управе Општине Смедеревска Паланка сарадња се одвија у оквиру праћења редовног похађања наставе и слања предлога за разврставање деце која похађају нашу школу.

Са Полицијском станицом у Смедеревској Паланци сарадња је континуирана у току школске године раде размене информација и предузимања одговарајућих мера у школи или од стране надлежних из Полицијске станице.

У сарадњи се придржавамо Општег поротокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

5. Програм унапређења школске средине

Ради се на унапређењу услова за живот и рад у школи (климатизација учионица и радног простора наставног особља (1/4 учионица, канцеларија директора, наставничка канцеларија, рачуноводство; санирање санитарних чворова, замена дела намештаја у учионицама; уградња видео надзора). Радило се и на побољшању изгледа и функције школског двориштасветљавање школског дворишта).

6. Програм превенције малолетничке деликвенције

На превенцији малолетничке деликвенције радило се праћењем понашања свих наших ученика од стране њихових предметних наставника а посебно од стране њихових одељенских старешина и школског психолога и педагога. Са ученицима који имају сметње у понашању ради школски психолог и педагог у сарадњи са одељенским старешинама. Третманом у тим случајевима обухваћене су и породице ученика. Сарађује се и са Центром за социјални рад и са радницима МУП-а.

Превенцији малолетничке деликвенције доприносе и васпитни аспекти наставних јединица појединих предмета а посебно реализација одређених садржаја на ЧОС чији су реализатори одељенске старешине и школски психолог и педагог.

7. Школске радионице, игре и изложбе

Овај део програма рада организује се на часовима одељењских старешина, грађанског васпитања и верске наставе и кроз активну наставу. Илустрација су активности у току Дечје недеље (Игре без граница (за ученике 4 разреда), спортске игре за ученике старијих разреда) и спортска такмичења између наставника и ученика (одбојка и мали фудбал). Изложбе ликовних радова (тематске изложбе ликовне и еколошке секције) организују се током целе школске године. Изложбе радова су и путем интернета у форми албума са фотографијама (сервиси flickr, picasaweb) у којима су илустровани актуелни догађаји из школе.

8. Програм заштите животне средине и уређења школе

Еколошка секција

Овај део програма се изводи два пута као блок од два часа месечно. У зависности од узраста, ученици се баве сходно својим могућностима  и жељама, заштитом и унапређењем животне средине. теме које се обраћују су:

·       Дефинисање основних еколошких појмова

·       Шта је здраво, а шта не?

·       Наша околина и њен изглед

·       Одлике и положај нашег града

·       Биљке у нашој непосредној околини

·       Фотографисање и сакупљање за школску збирку

·       Лековито биље у нашој околини

·       Корови и узроци њиховог ширења

·       Опасност од алергија

·       Лишајеви као биоиндикатори

·       Река као извор живота или...?

·       Прављење паноа, слика, макета

·       Еколошка патрола као носиоц детектовања проблема у непосредној околини школе

·       Рециклажа као веома битна карика у обнављању енергије

·       Екологија и животињски свет

·       Значај заштићених природних екосистема

·       Животиње- угрожене врсте у свету и код нас

·       Животиње- експанзија одређених врста

·       Сеча шума

·       Урбанизам

·       Стаклена башта- опасност и наш утицај

·       Загађивање ваздуха, земље, воде...

·       Обновљиви извори енергије

·       Штедња и економичност природних богатстава

·       Здравље људи и загађивање

·       Буђење еколошке свести


10. Програм стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-образовног рада

1. Стручно усавршавање кадрова, институционално и на семинарима и курсевима

Стално стручно усавршавање наставног кадра у основној школи је законска обавеза која се реализује кроз редовне облике усавршавања.

Школа реализује следеће врсте и облике стручног усавршавања:

Облик усавршавања

Организатор

Присуствује

1. Зимски сурети просветних радника

Министарство просвете, стручна друштва, факултети

Наставници предметне и разредне наставе

2. Обавезне теме за наставно особље

Наставничко веће, директор школе

Сви наставници и стручни сарадници

3. Теме за стручна већа на нивоу општине

Стручна већа

Предметни наставници

4. Усавршавања стручних сарадника

Министарство просвете

Психолог и  педагог

5. Програм усавршавања рачуноводства

Министарство просвете и Министарство финансија Републике Србије

Радници у рачуноводству

Поред наведених облика стручног усавршавања, наставници који немају положен стручни испит, а испуњавају законске обавезе полагали су у току школске године. Наставници су се и индивидуално усавршавали уз коришћење стручне, методичко-дидактичке и педагошко-психолошке литературе коју поседује школа или они лично.

11. Програм унапређивања васпитно-образовног рада школе (по предметима и облицима образовно-васпитног рада)

У току године школа организује и систематски ради на унапређивању образовно-васпитног рада у свим областима остваривања плана основног васпитања и образовања.

Циљ рада на унапређивању укупне активности школе је примена савремених облика, метода и средстава, као и мисаона активизација ученика и рационализација наставно-васпитног рада.

Активности на унапређивању образовно-васпитног рада су у следећим подручјима:

·       Српски језик

·       Страни језик (енглески и француски)

·       Ликовна култура

·       Музичка култура

·       Свет око нас

·       Природа и друштво

·       Историја

·       Географија

·       Физика

·       Математика

·       Биологија

·       Хемија

·       Техничко образовање

·       Физичко васпитање

·       Обавезне ваннаставне активности

·       Изборни предмет (чувари природе, верска настава, грађанско васпитање, основи информатике и рачунарства, изабрани спорт)

·       Ваннаставне и остале активности

·       Професионална оријентација ученика

·       Сарадња са родитељима

·       Школска библиотека - медијатека

·       Стручни пословни орган и стручни сарадници


12. Програм сарадње са друштвеном средином

1. Облици сарадње са родитељима

Сарадњи са родитељима и друштвеном средином школа придаје узузетно велику пажњу обзиром на чињеницу да је она по природи свога бића упућена и сама је чинилац друштва и његових укупних збивања.

Садржај ове активности школе састоји се углавном у следећем: припремању ученика за живот, рад у слободном времену, богаћење културних и других потреба ученика, остваривање културне и друштвене функције школе и друго што је везано за остваривање законских и опште програмских циљева и задатака школе. Са друге стране, родитељи и остала друштвена средина у сарадњи са школом доприносе остваривању друштвене функције која има пре свега за циљ успешно и квалитетно образовање ученика као и васпитање за успешно сналажење у животу.

Да би остварила ову своју функцију школа је успоставила широку и разноврсну сарадњу са породицама ученика и другим чиниоцима друштвене средине. Исто тако, у складу са својим кадровским могућностима, школа доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у својој средини, обезбеђењу  активног учешћа ученика и наставника у културном животу средине и настоји да створи материјалне и друге услове да се плански задаци активно остварују на овом пољу.

Облици преко којих школа остварује своје културне и друге активности са друштвеном средином су следеће: сарадња са родитељима, културно-уметничке активности ученика и интеракција школе и друштвене средине.

а) Сарадња са родитељима

Ова врста сарадње школе и друштвене средине остварује се кроз реализацију посебног програма који садржи све врсте контаката и међусобног деловања школе и породице. Школа пре свега ради на подизању педагошко-психолошке културе родитеља ради што бољег сналажења и васпитања деце, затим кроз информативне разговоре родитеља и наставника, односно разредних старешина, преко родитељских састанака и индивидуалних разговора родитеља и наставника, преко саветодавних разговора са педагошко-психолошком службом у школи, укључивања родитеља у решавању различитих проблема школе, укључујући и реализацију неких конкретних тема из области хуманизације односа међу половима и кроз друге могуће видове узајамног деловања.

б) Сарадња школе и породице

Ова сарадња одвија се по посебном програму који усвајају одговарајући органи школе и Савет родитеља школе. На почетку школске године бирају се одељенски савети родитеља који доносе програме свога рада, а на  нивоу школе се формира Савет родитеља, као конститутивно тело које има за циљ да координира укупне активности и целокупну сарадњу родитеља, ученика и школе. Основни акценат у сарадњи са родитељима је на стварању што повољнијих услова за рад школе, као и континуирано праћење остваривања наставно-васпитних садржаја и циљева школе. Посебна пажња је посвећена подизању педагошко-психолошке културе родитеља, ради што бољег сналажења у заједничком васпитању и образовању деце. Такође је посвећено доста пажње пружању помоћи школи од стране родитеља, ради решавања различитих материјално-техничких, финансијских и других проблема школе. Одређени број родитеља стручњака укључио се и својим стручним знањем у остваривању извесних делова програма, по појединим наставним подручјима.

2. Културно-уметничке активности и културна делатност

 У циљу афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика и активног присуства школе у културном животу друштвене средине, школа у пригодним приликама, јавно наступа у активностима заједнице и при различитим културним и јавним трибинама, где манифестује постигнућа ученика и доприносе културном животу средине. Носилац активности на овом послу су секције и то: музичка, рецитаторска, ликовна, литерарна, драмска, ритмичка, секција за мултимедију, новинарска и другим. Јавни наступи школе су били за време Дана школе, Школске славе Свети Сава, Видовдана, као и другим приликама везаним за значајне датуме школе и друштвене средине. Поред програма везаних за јавне наступе на културно-уметничким и јавним приредбама, ученици су учествовали и на различитим изложбама ликовних радова, на литерарним вечерима, посећивали су позоришне и биоскопске представе, концерте, музеје и слично. Све активности ове врсте имале су, поред манифестационог карактера и задатак да доприносе подизању опште и уметничке културе ученика и друштвене средине.

3. Узајамно деловање школе и друштвене средине

Интеракцијски однос између школе и друштвене средине манифестовао се кроз следеће видове:

·       укључивање представника друштвене средине у рад школе при чему су се остваривале законске обавезе учешћа родитеља у органима управљања и при решавању других трајних или тренутних проблема у школи везаних за рад са ученицима или при решавању материјално-техничких потреба школе.

·       коришћење услова које пружа средина за остваривање програмских задатака школе. Ово се пре свега односило на укључивање ученика у друштвено-користан рад, преко предузећа и установа, затим у коришћењу објеката друштвене средине за остваривање програма школе, коришћење кадровских потенцијала за потребе реализације програма стручног усавршавања наставника и професионалне орјентације ученика и сл.

·       отварање школе за друштвене активности деце, омладине и одраслих у њиховом слободном времену. Школа у овом смислу пружа услове за задовољавање потреба друштвене средине, где се, пре свега мисли на коришћење спортских терена од стране спортских клубова, активности на образовању одраслих у просторијама школе и уз помоћ школског кадра, повезивање дечјих организација и савеза ван школе са истим у школи и др.

4. Објекти и субјекти друштвене средине који су се користили за остваривање програмских садржаја школе

Школа традиционално сарађује са одређеним бројем предузећа, затим установа од посебног друштвеног значаја, као и са месним заједницама и неким другим субјектима у друштвеној средини.

Сарадња са месним заједницама

Сарадња се састоји у јавним наступима ученика у месним заједницама, учешћу ученика у сређивању и одржавању појединих просторија и терена на нивоу месних заједница, и слично.

Производне организације и школа

У сарадњи са производним организацијама ученици су се упознавали са процесом рада и производње и обавештавали се на најприроднији начин о занимању и професијама које постоје у нашем граду и околини, чиме је оствариван део  програма професионалне орјентације.Пример је сарадња са: Опека, ГОША ФОМ, Паланачки кисељак, ... Посебно је успешна сарадња са предузећем «Тројон и Фишер» у сфери очувања животне средине (прикупљање ПЕТ амбалаже и других секундарних сировина).

Сарадња са јавним предузећима

Јавна предузећа која постоје у граду и са којима је школа остварила узајамно корисну сарадњу су "Електроморава" и Дирекција за урбанизам и развој. Ученици школе су по потреби учествовали у акцијама сређивања и одржавања зелених површина у околини школе на нивоу месних заједница које школа покрива.

Сарадња са установама културног и јавног живота

Како је и сама школа установа од општег значаја она је успоставила  сарадњу и са другим субјектима чији је задатак културна и јавна делатност. Субјекти са којима школа сарађује су: Градско позориште, Народни музеј, Градска библиотека, КУД "Гоша", КУД "Абрашевић", КУД «Света Петка»,  ТВ "Јасеница", ТВ "Девић" и др. Сарадња са овим установама реализовала кроз посете ученика културним и јавним приредбама у поменутим установама и преко јавних наступа ученика

Сарадња са министарством просвете Србије

С обзиром на то да је Закон о основној школи утврдио велике надлежности Министарству просвете за организацију и праћење рада школе, као и за стварање услова за њен што нормалнији рад, школа је остварила систематску сарадњу са овим Министарством. Оперативна сарадња и контакти одвијају се преко одељења Министарства у Пожаревцу и његовог одвојеног одељења у Смедереву. Министарство врши управни поступак у односу на школу и надзор над остваривањем Годишњег програма школе и других обавеза школе везаних за Закон.

Сарадња са Општином Смедеревска Паланка

На основу Закона о основној школи Општина има одређених обавеза у финансирању њених материјалних трошкова и стварању услова за нормалан рад. Поред текућих проблема који се свакодневно решавају на релацији школа - Општина, она је помагала у решавању проблема дотрајале инсталације за грејање, набавку огрева, решење проблема спортских терена и друго. Сарадња са општином одвија се и у другим областима предвиђених Законом и програмима рада Општине и школе.

Сарадња са предшколском установом и другим школама

Школе су упућене једна на друге ради што успешнијег остваривања своје просветне функције. Сарадња са основним школама остваривана је преко координирања сарадње у оквиру актива директора школе, што се делимично чини и са средњим школама, са Предшколском установом, и преко других непосредних видова узајамног решавања заједничких проблема. Један број наставника ове школе је допуњавао своје часове до норме у другим основним школама, док су неки наставници из других школа допуњавали норму часова у овој школи. Сарадња у решавању кадровских проблема одвија се по потреби и са средњим школама. Са средњим школама је значајна сарадња при остваривању дела програма ПО ученика. Са Предшколском установом остварена је континуирана сарадња у току школске године.

13. Програм школског маркетинга

Школа активно ради у току школске године на популаризацији своје активности и остваривању васпитно-образовних задатака, циљева и садржаја. За ову активност школа користи сва своја средства, технике и могућности, а користи и средства јавног информисања из локалне средине, као и шире.

Интерни маркетинг

Ова врста популаризације вршила се ради обавештавања јавности о резултатима остваривања укупне функције школе. Средства која су коришћена као интерни маркетинг школе била су школски лист "Глас младих", блог школе (http://oshrs.blogspot.com/),  социјална мрежа школе на интернету (http://oshrsspalanka.ning.com/), изложбе ученичких литерарних, ликовних, моделарских и других радова које ученици израђују у процесу наставе, као и на школским ваннаставним активностима.

Школски лист "Глас младих" је литерарно информативни лист ученика школе који има видну улогу у развијању литерарне културе ученика, као и за информисање  јавности и ђачких родитеља о збивањима и резултатима рада у школи. Ово школско гласило излази најмање три до пет пута у току школске године. Лист излази поводом Дана школе, Светога Саве, приликом завршетка школске године у форми годишњег извештаја школе и у другим приликама у току године према плану редакције листа. Редакцију листа чине ученици уз подршку наставника од којих је један и лектор листа.

Школске изложбе су свакодневно организоване и то на ученичким паноима у учионицама и у холу школе. Садржаји изложби су повезани са садржајима активности у школи. Посебно значајне изложбе су биле организоване за Дан школе, дан Светога Саве и у другим приликама које су за школу свечане и значајне.

Екстерни маркетинг

Ради обавештавања јавности о својим активностима школа је користила и екстерна средства јавног информисања и то како из локалне средине тако и шире.

Од локалних средстава коришћена је ТВ "Јасеница", ТВ «Девић», Паланачке новине и Нова Јасеница. У овим средствима информисања школа је обавештавала јавност о свом раду, програмима, активностима, задацима и проблемима које има у вези остваривања своје васпитно-образовне функције.

Школа је присутна и на интернету преко блога школе (http://oshrs.blogspot.com/),  социјалне мреже школе (http://oshrsspalanka.ning.com/), YouTube канала (http://www.youtube.com/oshrsspalanka)  а користи и друге сервисе интернета.

Од екстерних средства информисања ван Паланке школа је користила "Просветни преглед" и друге дневне листове, радио и ТВ станице које су спремне да дају коректне информације о активностима школе.

13. Праћење и евалуација рада школе

Током године прате се следећи садржаји:

·       остваривање Годишњег програма рада школе

·       увид у квалитет реализације задатака по наставним и ваннаставним областима

·       остварени фонд часова свих видова непосредног рада са ученицима

·       разрада и праћење норматива за утврђивање потребног времена за остваривање задатака школе у оквиру 40-часовне радне недеље

·       вођење наставне и педагошке документације

·       праћење и вредновање резултата рада.

Организатори праћења су: директор, психолог, педагог, стручни активи и разредна већа, разредне старешине и Наставничко веће, Школски одбор, надлежно одељење Министарства просвете из Пожаревца и Смедерева.

У вези праћења и вредновања резултата рада утврђена је методологија евидентирања резултата:

·       формирана је одговарајућа педагошка документација школе

·       анализиран је остварени васпитно-образовни рад школе после сваког наставног периода и на крају школске године

·       директор је вршио увид у рад наставника и сарадника

·       оцене стручних актива о оствареним задацима и постигнутим стручним резултатима у свакој области, разматрати су на седницама Наставничког већа.

У школи се води Летопис школе чији је значај вишеструк. Поред будуће историјске вредности, Летопис има вредност као документ који прати и бележи читаву активност школе.

Comments