Систем и процес мониторинга

Циљ  система и процеса мониторинга

Циљ мониторинга и евалуације спровођења Школског развојног плана је да се систематски прикупљају подаци, прати и надгледа процес његове имплементације и процењује успех развојног плана са становишта достизања утврђених стратешких и приоритетних циљева. Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и успешности ШРП-а, али и предлагање измена у активностима на основу налаза и оцена.

Временски оквир

Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводиће се континуирано у периоду важности Школског развојног плана (2008-2013.).

Евалуација

Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се повремено - периодично и пратиће одређене фазе имплементације. Евалуације успешности имплементације обављаће се једном годишње, на крају школске године, и извештај о евалуцији је саставни део годишњег извештаја о раду школе. Финална евалуација Школског развојног плана обавиће се на крају школске 2012/13. године.

Предмет мониторинга и евалуације

Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности, специфичних задатака и циљева, стратешких и специфичних циљева и то на следећи начин:

1. Праћење процеса имплементације (да ли се планиране активности спроводе и да ли се ресурси ефективно распоређују и користе);

2. Праћење исхода активности (ефекти-резултати активности у односу на уложене ресурсе-новац);

3. Евалуацију напретка у остваривању сврхе (мисије и стратешких циљева стратегије);

4. Евалуацију утицаја развојног плана на ученике, запослене и друштвену заједницу.

Индикатори напретка и успешности

Индикатори напретка и успешности одређују се на нивоу сваке мере и сваке активности. Овај Школски развојни план користиће комбиновано, квантитативне и квалитативне индикаторе како би се дошло до поуздане оцене о коначном успеху.

Методе и технике мониторинга и евалуације

За успешно обављање мониторинга и евалуације Школског развојног плана користиће се стандардни скуп алата међу којима су: евиденције корисника и услуга, интервјуи са корисницима и пружаоцима услуга циљним групама (упитници, разговори, анкете), истра живања, итд.

Носиоци процеса мониторинга и евалуације:

Координатор активности мониторинга и евалуације је директор у сарадњи са Школским развојним тимом који врши избор индикатора и технике за њихово мерење. Учесници у процесу реализације ШРП су у обавези да у складу са општим индикаторима дефинишу специфичне и обезбеде њихово мерење током трајања имплементације активности.

Коришћење резултата мониторинга и евалуације:

Примарна сврха прикуљања податка и доношења оцена о напретку и успеху је провера заснованости и реалистичности ШРП, па с тим у вези и кориговање циљева и задатака, уколико је то потребно. На крају школске године на основу резултата мониторинга и евалуације реализације ШРП дају се препруке за израду анекса акционог плана Школског развојног плана.

Comments