Развојни циљеви

У процесу консултација са заинтересованим странама селектовани су приоритетни развојни циљеви са становишта процене учесника (која је наведена у прилогу). Додатном анализом стања у школи уважавајући захтеве који су наведени у Приручнику за самовредновање и вредновање рада школе школски развојни тим је прецизирао структуру општих и специфичних развојних циљева. Специфични развојни циљеви су везани за подручје вредновања односно показатеље вредновања који у процесу самовредновања говоре о развојним променама. На бази самовредновања по појединим подручјима идентификоване су активности које доводе до жељене развојне промене.

У прилогу 3 дат је преглед кључних развојних области са изјавом о општем циљу, подручјима  вредновања, показатељем вредновања, изјавом о специфичном циљу и жељеним нивоима остварености према Приручнику за самовредновање и вредновање рада школе.

Comments