Преглед општих и специфичних циљева

Кључна област развоја:          1          Школски програм и Годишњи програм рада

Општи циљ: Одржање/унапређење стандарда квалитета школског програма и годишњег програма рада

Подручје вредновања: 1.1                  Школски програм

Показатељ:  1.1.1  Структура и садржај

Специфични циљ:

Одржање/унапређење стандарда квалитета школског програма

Жељени ниво остварености:

Школски програм je састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе.

Подручје вредновања: 1.2  Годишњи програм рада

Показатељ:  1.2.1  Структура и садржај

Специфични циљ:

Одржање/унапређење стандарда квалитета годишњег програма рада

Жељени ниво остварености:

Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма.

Кључна област развоја:          2          Настава и учење

Општи циљ: Одржан/унапређен квалитет наставе и однос ученика према учењу

Подручје вредновања: 2.1  Планирање и припремање

Показатељ:  2.1.1  Планирање

Специфични циљ:

Унапређено годишње и оперативно планирање наставе уз уважавање специфичности предмета и одељења/разреда са којим се ради уз усклађивање тема и потребне корелације између предмета уважавајући корекције настале на основу анализе резултата рада

Жељени ниво остварености:

Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног већа. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења/разреда са којим раде. Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и уз потребну корелацију међу предметима. Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне провере знања. Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада.

Показатељ:  2.1.2  Припремање

Специфични циљ:

Унапређена је припрема наставника коришћењем стручне литературе, интернета и других извора уз уважавање садржаја, метода, облика и средстава за рад уз узимање у обзир различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуставава и способности

Жељени ниво остварености:

Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујћи и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе.

Подручје вредновања: 2.2  Наставни процес

Показатељ:  2.2.1  Комуникација и сарадња

Специфични циљ:

Унапређена је комуникација на релацији наставник-ученик прецизним формулисањем информација, упутстава и питања наставника уз охрабривање ученика да слободно износе своја мишљења и запажања

Жељени ниво остварености:

Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Повратна информација наставника ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. Дијалог између ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење. Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и предзнање за проналажење одговора и нових решења.

Показатељ:  2.2.3  Подстицање ученика

Специфични циљ:

Унапређено је подстицање ученика подршком ученичких интересовања уз коришћење разноврсних метода које мотивишу ученике да самостално користе разне изворе знања и подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења

Жељени ниво остварености:

Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и подстичу развијање нових. Користе разноврсне методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања. Често се користе похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика.

Показатељ:  2.2.2  Рационалност и организација

Специфични циљ:

Унапређена је рационалност и организација часа применом наставних метода, облика рада и наставних средстава који су усклађени са узрасно-развојним карактеристикама ученика

Жељени ниво остварености:

Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима. Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађени су са циљевима часа, наставним садржајима и примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика. Рад се организује у складу са различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о њиховој оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе време, простор, наставна средства и други ресурси.

Показатељ:  2.2.4  Корелација и примена знања

Специфични циљ:

Унапређено је успостављање веза између претходних знања и искустава из разних предмета са новим знањима уз оспособљавање да се стечена знања користе у свакодневном животу и уз осмишљавање ваншколских активности које захтевају примену знања довођењем ученика у ситуације да стечена знања примене

Жељени ниво остварености:

Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из разних предмета и да их повезују у смислену целину са новим знањима. Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују у свакодневном животу. Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају програме и садржаје за школске и ваншколске активности које захтевају примену знања, довођењем ученика у ситуације да примене научено.

Подручје вредновања: 2.3  Учење

Показатељ:  2.3.2  Начин учења

Специфични циљ:

Унапређена је примена активних облика учења уз развој ученичких компетенција за учење путем открића, решавања проблема, кооперативног учења уз оспособљеност ученика да користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу уз израду плана рада и придржавања тог плана

Жељени ниво остварености:

У школи доминира примена активних облика учења и континуирано се ради на развијању ученичких компетенција за учење путем открића, решавања проблема, кооперативно учење... Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу у тражењу одговора на поједина питања. У току учења умеју да резимирају научено, да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од небитног. Већина ученика планира свој рад и придржава се тог плана.

Показатељ:  2.3.1  Одговорност ученика

Специфични циљ:

Развијен је одговоран однос ученика према учењу са високим степеном самосталности у раду, свест о значају ослањања на сопствене капацитете, развијен осећај личне одговорности за постигнуте резултате и спремност да се одговорност дели у групи и одељењу

Жељени ниво остварености:

Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује висок степен самосталности у раду. У процесу учења ученици су свесни значаја ослањања на сопствене капацитете, при чему максимално активирају раније стечена знања и искуства. Имају развијен осећај личне одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе одговорност у групи и одељењу.

Подручје вредновања: 2.4  Праћење напредовања ученика

Показатељ:  2.4.2  Извештавање

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди информисања о постигнућима ученика са којима су упознати сви родитељи и ученици

Жељени ниво остварености:

У школи се поштује договорени начин информисања о постигнућима ученика са којим су упознати сви родитељи и ученици. Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и, поред описа нивоа постигнућа, садржи смернице за даље напредовање ученика.

Показатељ:  2.4.1  Праћење и оцењивање

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди оцењивања постигнућа ученика као резултат систематског праћења ученика и примене формативног и сумативног оцењивања

Жељени ниво остварености:

Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања наставници се договарају на нивоу стручног и одељењског/разредног већа. Разлике у критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне. Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и важан је фактор у даљем планирању рада.

 Кључна област развоја:          3          Постигнућа ученика

Општи циљ: Одржани/унапређени су успостављени стандарди квалитета школских постигнућа

Подручје вредновања: 3.1  Квалитет школских постигнућа

Показатељ:  3.1.2  Квалитет знања

Специфични циљ:

Унапређен је обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама уз оспособљеност ученика за решавање проблема, повезивање знања међу различитим предметима и њихову примену

Жељени ниво остварености:

Обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама изузетно су велики. Ученици су у великом степену оспособљени за решавање проблема, повезивање знања међу различитим предметима и њихову примену.

Показатељ:  3.1.4  Мотивисаност ученика

Специфични циљ:

Унапређени су облици и методе рада уз коришћење свих расположивих наставних средстава ради подизања мотивације ученика за рад

Жељени ниво остварености:

Наставници користе разноврсне облике и методе рада, као и сва расположива наставна средства ради подизања мотивације ученика за рад. Ученици у високом степену испољавају мотивисаност за самостално стицање додатних знања и вештина. Велики број ученика (преко 70%) учествује у секцијама, додатним и ваннаставним активностима.

Показатељ:  3.1.5  Вредности код ученика

Специфични циљ:

Унапређени су ставови према основним, опште прихваћеним моралним и естетским вредностима друштва и вредностима човека као појединца

Жељени ниво остварености:

Ученици имају изграђене ставове према основним, општеприхваћеним моралним и естетским вредностима друштва и вредностима човека као појединца; осећај припадности заједници, однос према културном наслеђу, плурализму мишљења, равноправности полова, заштити природе, човекове средине...

Показатељ:  3.1.3  Пријемни и квалификациони испити, такмичења

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди успеха на пријемним и квалификационим испитима, пласман ученика на окружним и републичким такмичењима висок и константан

Жељени ниво остварености:

Школа бележи константно висок успех ученика на пријемним и квалификационим испитима (просечан број поeна по предмету је изнад 60% од максималног). Пласман ученика (појединачно или екипно на окружним/градским, републичким, савезним и међународним такмичењима је изузетно висок и као такав константан (1% од укупног броја ученика има пласман на републичком нивоу од 1. до 3. места).

Показатељ:  3.1.1  Оцене и успех

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су оцене и успех по одељењима и разредима

Жељени ниво остварености:

Средње оцене ученика по предметима, по одељењима и по разредима су преко 3,75. Просечна пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90%, а на крају школске године 98 - 100%.

Кључна област развоја:          4          Подршка ученицима

Општи циљ:

Одржани/унапређени су успостављени стандарди квалитета подршке ученицима у сфери бриге о њима, подршке у учењу и њиховом личном и социјалном развоју

Подручје вредновања: 4.1  Брига о ученицима

Показатељ:                        4.1.2                        Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика

Специфични циљ:

Одржане/унапређене су процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и њихових социјалних потреба са механизмима за благовремено реаговање

Жељени ниво остварености:

Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сталну сарадњу са здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика, едукативни постери, редовно организовање систематских прегледа ученика...). Школа има социјални програм, сарадњу са установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ ученицима. Одељењске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са ученицима и родитељима, о томе воде уредну евиденцију и прослеђују релевантне информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје програмом утврђене мере за помоћ ученицима са посебним потребама и примењују се у потпуности. Видљиво је уважавање и брига о овим ученицима.

Показатељ:  4.1.1  Безбедност и сигурност ученика у школи

Специфични циљ:

Унапређени су стандарди безбедности ученика са јасно дефинисаним процедурама заштите ученика уз јасну и прецизну дефиницију задужења, обавеза и одговорности свих актера

Жељени ниво остварености:

Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произлазе из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељењска већа, као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. Ученици се у школи осећају безбедно.

Подручје вредновања: 4.2  Подршка учењу

Показатељ:                        4.2.1                        Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења

Специфични циљ:

Унапређени су програми за подршку процесу учења узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика

Жељени ниво остварености:

Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења (увођење у технике учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијење мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начинпроцене сопственог напредовања/самооцењивање...). Циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика. Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења за децу са посебним потребама.

Показатељ:  4.2.2  Напредовање и успех ученика

Специфични циљ:

Унапређене су процедуре за праћење напредовања и успеха ученика уз планирање и припрему посебних активности за пружање помоћи ученицима који заостају у раду уз пружање подршке ученицима који брже напредују да даље напредујуи да учествују у истраживачким и другим пројектима

Жељени ниво остварености:

Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потребе сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким активностима и другим пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похваљују, а изузетна постигнућа се промовишу и награђују.

Показатељ:                        4.2.3                        Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења

Специфични циљ:

Унапређено пружање стручне помоћи наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења

Жељени ниво остварености:

Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова служба/особа прати напредовање и успех ученика на школском нивоу; пружа потребну помоћ свим наставницима при конципирању планова рада, бави се саветовањем и координисањем активности. Редовно и према потреби организује и помоћ стручњака изван школе.

Подручје вредновања: 4.3  Лични и социјални развој

Показатељ:                        4.3.1                        Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење личног и социјалног развоја ученика подстицањем позитивне социјалне климе и развојем поверења ученика у њихово сопствено знање и способности, развојем самопоуздања, одговорности за сопствене поступке, слободе мишљења и сарадничких односа

Жељени ниво остварености:

Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу снимања потреба), води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима... Код ученика се развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички односи. Школа редовно похваљује позитивне поступке и успех ученика.

Показатељ:                        4.3.2                        Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности

Специфични циљ:

Унапређено подстицања и неговања демократског духа и ученичких иницијатива и активности

Жељени ниво остварености:

Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи се негује и подстиче демократски дух и ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника у својим организацијама (нпр. ученички парламент и сл.). Предлози и сугестије ученика се разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава иницијативе и активности ученика као што су: ђачке задруге, културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, манифестације, рад на школским новинама, посете разним установама...

Подручје вредновања: 4.4  Професионална оријентација

Показатељ:  4.4.1  Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди професионалне оријентације ученика

Жељени ниво остварености:

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике образовно- васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације пружају континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се организују различите акције у функцији унапређивања професионалне оријентације: дани „отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и посете, сусрети с представницима из разних области занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним областима итд. Ученицима су доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига, брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других стручних информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња са родитељима ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце.

Кључна област развоја:          5          Етос

Општи циљ: Одржан је и унапређен углед школе, атмосфера, међуљудски односи и партнерство са заинтересованим странама за рад са школом

Подручје вредновања: 5.1  Углед и промоција школе

Показатељ:  5.1.3  Култура понашања

Специфични циљ:

Унапређен је Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника и других запослених и родитеља који сви прихватају

Жељени ниво остварености:

У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника, других запослених и родитеља који су сви прихватили. Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се подстиче и негује култура понашања.

Показатељ:  5.1.2  Очекивања и промоција успешности

Специфични циљ:

Одржана/унапређена је понуда ваннаставних активности уз подстицање креативности ученика и наставника и уз прихватање успеха сваког појединца групе или одељења као личног успеха и успеха школе

Жељени ниво остварености:

Школа има богату понуду ваннаставних активности, чиме пружа могућност да сваки ученик испуни своја интересовања, потребе и да буде успешан. Подстиче се креативност и ученика и наставника. Успех сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као лични успех и успех школе. Постоји Правилник у којем су договорени начини о награђивању и похваљивању ученика и запослених. Правилник се доследно примењује.

Показатељ:  5.1.1  Углед и обележја школе

Специфични циљ:

Унапређени су садржаји и програми који доприносе угледу и препознатљивости школе

Жељени ниво остварености:

Основна обележја школе (табла са називом, лична карта са информацијама о запосленима, службама и просторном распореду) истакнута су на видним местима. Школа има и посебна обележја (амблем, монографију, школски лист, летопис, интернет-презентацију...). У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске активности, трибине, изложбе...) у које су укључени сви актери школе. Школа је и место културних дешавања у својој средини и томе, својим активностима, доприносе садашњи и бивши ученици, наставници и личности из друштвеног и јавног живота.

Подручје вредновања: 5.2  Атмосфера и међуљудски односи

Показатељ:  5.2.1  Поштовање личности

Специфични циљ:

Одржана и унапређена добра пракса неговања слободе изражавања и уважавања права свих актера у школи да траже, примају и дају информације уз развој критичког мишљења у атмосфери толеранције, одговорности и међусобног поверења

Жељени ниво остварености:

Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и дају информације. Развија се критичко мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју толеранције, одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и захтеви одељењских заједница и ђачког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе.

Показатељ:  5.2.2  Једнакост и правичност

Специфични циљ:

Обезбеђени су равноправни услови за развој потенцијала свих који су укључени у рад школе

Жељени ниво остварености:

Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и децу са посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску, националну и полну припадност. Нема повлашћених појединаца и група. Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и људска права. Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних сарадника) садржи елементе поштовања дечјих права, хуманитарне акције и активности везане и за упознавање традиција народа који заједно живе.

Показатељ:  5.2.3  Естетско и функционално уређење школског простора

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди естетског и функционалног уређења школског простора

Жељени ниво остварености:

Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Негује се одговоран однос запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. У уређењу учионице и школе у целини посебно место имају ученички радови.

Подручје вредновања:                        5.3                        Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом

Показатељ:  5.3.3  Веза између школе и Школског одбора

Специфични циљ:

Одржана/унапређена је веза школе и Школског одбора њиховим правовременим информисањем и укључењем у активности рада школе

Жељени ниво остварености:

Заједнички циљ - напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора. Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности рада школе. Све одлуке Школског одбора су доступне свим актерима.

Показатељ:  5.3.1  Комуникација са родитељима

Специфични циљ:

Одржана/унапређена је комуникација са родитељима који су редовно информисани о свим сегментима рада школе

Жељени ниво остварености:

Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним правилима сарадње. Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. Школа успешно мотивише родитеље за сарадњу. Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом. Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање.

Показатељ:  5.3.4  Улога школе у локалној заједници

Специфични циљ:

Одржана/унапређена је сарадња школе са васпитно-образовним, културним, спортским и другим институцијама и установама у локалној заједници

Жељени ниво остварености:

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.

Показатељ:                        5.3.2                        Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење

Специфични циљ:

Одржано/унапређено је укључивање родитеља у активности рада школе уз обезбеђење услова да им наставни процес буде доступан

Жељени ниво остварености:

Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом рада. Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. Школа охрабрује и подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње. Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи, у сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање бољих услова за школско учење, непосредно у процес наставе, доводећи друге стручњаке, помажући организацију посета у функцији наставе...

 Кључна област развоја:          6          Ресурси

Општи циљ: Унапређени су људски и материјално-технички ресурси школе уз повећање доступности финансијским ресурсима и ресурсима локалне средине

Подручје вредновања: 6.1  Људски ресурси

Показатељ:  6.1.1  Наставни кадар

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди ангажовања наставника уз њихово укључење у разноврсне облике стручног усавршавања и уз учешће школе у реализацији пројеката различитих институција које се баве унапређењем наставе и уз њихово активно учешће у раду њихових матичних стручних друштава и већа, пословних заједница и заједнице школа

Жељени ниво остварености:

Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником. У школи је запослен потребан број кадрова. Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства наставног кадра. Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се реализује у складу са Школским програмом рада и планом стручног усавршавања установе. Наставници се подстичу на самообразовање кроз додатно стручно усавршавање. Школа учествује у реализацији пројеката различитих институција које се баве унапређивањем наставе (Министарство просвете и спорта, факултети, институти, међународне организације...). Наставници учествују у раду матичних стручних друштава и већа, пословних заједница и заједница школа.

Показатељ:  6.1.2  Ненаставни кадар

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди ангажовања ненаставног кадра уз њихово укључење у планове стручног образовања

Жељени ниво остварености:

Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада школе. Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и благовременим обављањем послова из делокруга свога рада. План стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар.

Подручје вредновања: 6.2  Материјално-технички ресурси

Показатељ:  6.2.2  Наставна средства

Специфични циљ:

Одржана/унапређена су наставна средства која су савремена, очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима уз стимулисање наставника и ученика да сами израде иста

Жељени ниво остварености:

Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио- визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарати...) која су очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Многа наставна средства израдили су наставници и ученици.

Показатељ:  6.2.3  Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса

Специфични циљ:

Одржан/унапређен је ниво доступности материјално-техничких ресурса наставницима и ученицима

Жељени ниво остварености:

Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса. Ученици и наставници их ефективно користе, о чему постоји евиденција. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.

Показатељ:  6.2.1  Школски простор и опрема

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су просторни услови, опрема и намештај који одговарају нормативима и који се адекватно одржавају уз стварање безбедног, пријатног и стимулативног окружења

Жељени ниво остварености:

Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште, фискултурна сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Школа располаже просторијом за коришћење савремене информационе технологије. Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења. У школи постоји просторија за окупљање и дружење ученика.

Подручје вредновања: 6.3  Финансијски ресурси

Показатељ:  6.3.2  Коришћење расположивих финансијских ресурса

Специфични циљ:

Унапређени су механизми коришћења расположивих финасијских средстава уз благовремено информисање свих заинтересованих страна

Жељени ниво остварености:

Средства се користе плански и наменски, у складу са Школским развојним планом и Школским програмом/Годишњим програмом рада школе, уз сталне консултације са Школским одбором. Са расподелом средстава су упознати сви заинтересовани.

Показатељ:  6.3.1  Структура и намена расположивих финансијских ресурса

Специфични циљ:

Унапређени су поступци за диверзификацију извора средстава (буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће у пројектима, самостални извори прихода) уз учешће школе на конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљених пројеката

Жељени ниво остварености:

Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ локалне заједнице, учешће у пројектима, самостални извори прихода). Школа учествује на конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљених пројеката. Финансијски план и расподела средстава у складу су са приоритетима школе.

Подручје вредновања: 6.4  Ресурси локалне средине

Показатељ:  6.4.1  Коришћење расположивих ресурса

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди коришћења ресурса локалне средине њиховим идентификовањем и коришћењем за ваннаставне активности уз реализацију пројеката и иницијатива које доприносе развоју школе и локалне заједнице

Жељени ниво остварености:

Расположиви ресурси локалне средине су утврђени и максимално се користе за потребе наставних и ваннаставних активности. Одржавају се контакти са културним, научним институцијама и спортским организацијама. Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју школе и локалне заједнице.

Кључна област развоја:          7          Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

Општи циљ: Одржани/унапређени су стандарди квалитета руковођења, организације и обезбеђивања квалитета

Подручје вредновања: 7.1  Руковођење

Показатељ:  7.1.1  Професионалне компетенције

Специфични циљ:

Одржан/унапређен је ниво професионалних знања и организационих способности руководиоца усавршавањем у области организације и руковођења

Жељени ниво остварености:

Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Редовно се усавршава у области организације и руковођења. О његовом стручном усавршавању у школи постоји план, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе.

Показатељ:  7.1.2  Способност руковођења

Специфични циљ:

Одржани/унапређени су стандарди руковођења

Жељени ниво остварености:

Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Спреман је за преузимање одговорности када мора самостално да донесе одлуку. Омогућава и подржава перманентно стручно усавршавање наставника. Развија самокритичност и одговорност и захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и обезбеђује комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне ситуације успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и адекватно информише све заинтересоване стране за унапређење живота и рада школе. Развија међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја напретка школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном заједницом... Обезбеђује услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе.

Подручје вредновања: 7.2  Организација рада школе

Показатељ:  7.2.2  Организовање и координисање рада у школи

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење успостављених стандарда организовања и координисања рада школе

Жељени ниво остварености:

Адекватном поделом послова обухваћени су сви аспекти живота и рада школе. У школи постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других служби. Сви у школи су упознати са ресурсима који им стоје на располагању, што доприноси већој ефективности рада у школи. Обавезе и задужења ненаставног особља су добро организовани и координисани и реализују се квалитетно, према утврђеним роковима.

Показатељ:  7.2.1  Подела обавеза и задужења

Специфични циљ:

Очување/унапређење успостављених стандарда у подели задужења запосленима

Жељени ниво остварености:

Обавезе и задужења се деле запосленима у складу са Законом, на основу стручности, знања и способности. Подела обавеза и задужења је јасна, прецизна и правовремена и доприноси ефективности и ефикасности рада школе.

Подручје вредновања: 7.3  Школски развојни план

Показатељ:  7.3.3  Ефекти реализације

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење ефеката примене Школског развојног плана уз наставак процеса развоја и повећање броја наставника и представника других интересних група које су мотивисане за развој школе

Жељени ниво остварености:

Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Уочавају се и други позитивни ефекти који нису очекивани, а знатно доприносе квалитету развоја школе. Видљиве су промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и активности. Процес развоја се наставља и шири и повећава се број наставника и представника других интересних група који су мотивисани за даљи развој школе. Унапређен је квалитет тимског рада и иницирано је формирање других, нових тимова и пројеката.

Показатељ:  7.3.2  Реализација Школског развојног плана

Специфични циљ:

Одржање/унапређење стандарда квалитета реализације Школског развојног плана

Жељени ниво остварености:

Реализација се одвија у складу са планом и актуелном ситуацијом. Присутна је флексибилност у примени планираног у складу са тренутним потребама, променама и ситуацијом. Одступања од плана у реализацији су аргументована и документована анексима развојног плана. У реализацију је укључен велики број особа из различитих интересних група, најмање 50% колектива школе. Ради се тимски. Праћење реализације и информисање свих интересних група о реализацији је редовно и континуирано, са повратном информацијом. Подаци о реализацији се редовно прикупљају и документују. Планирани резултати су остварени.

Показатељ:  7.3.1  Структура и садржај Школског развојног плана

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење стандарда квалитета Школског развојног плана

Жељени ниво остварености:

Школски развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију и визију, циљеве, задатке, активности и начин евалуације. Развојни план је донет за период од три до пет година. У развојном плану се препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед тренутног стања и онога што је школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. Приоритетне области квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. План активности за текућу годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући (мерљиви и релевантни) показатељи промена, начин, време и особа задужена за снимања показатеља. Развојни план је настао кроз процес у којем су учествовали представници свих интересних група и већина колектива и усвојен је на наставничком већу и Школском одбору, о чему постоји документација. Планом реализације је обухваћено 50% колектива школе

Подручје вредновања: 7.4  Обезбеђивање квалитета

Показатељ:  7.4.2  Ефикасност и ефективност рада

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење ефикасности и ефективности рада сваког запосленог унапређењем процедура за планирање и анализу постигнутих резултата

Жељени ниво остварености:

Школа подстиче ефикасност и ефективност рада сваког запосленог постављањем прецизних рокова и анализирањем постигнутих резултата. Ефикасност и ефективност рада, индивидуална и тимска, редовно се прате и процењују. Школа има прописане критеријуме за доделу похвала и награда запосленима за остварене резултате. Критеријуми се у потпуности и доследно примењују.

Показатељ:  7.4.1  Самовредновање

Специфични циљ:

Одржавање/унапређење успостављених процедура самовредновања по утврђеним критеријумима, плански и редовно уз израду акционих планова за отклањање уочених слабости

Жељени ниво остварености:

У школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. На основу самовредновања, редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји евиденција. Добијени резултати из самовредновања се анализирају и на основу утврђених приоритета се израђује акциони план који садржи све неопходне елементе и усмерен је на отклањање постојећих слабости. Предузимају се конкретне активности за унапређење рада школе.

Comments