Мисија и принципи

Мисија пројекта израде Школског развојног плана је била да се партнерским радом и сталном сарадњом учесника препознају реалне потребе и проблеми ОШ «Херој Радмила Шишковић» успостављајући механизме који ће омогућити њен даљи развој.

На самом почетку процеса констатовано је да се жели Школски развојни план:

·       који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују.

·       у коме је дат преглед тренутног стања школе

·       у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити

·       у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности)

·       у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације

·       у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена

·       који омогућава да се реализација одвија у складу са њим

·       који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана

·       који се реализује тимски са особама из различитих интересних група

·       који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано

·       чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима

·       који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни ефекти који нису очекивани

·       који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења

·       који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења

·       који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности.

У процесу израде Школског развојног плана вођено је рачуна о карактеристикама развојног планирања:

·       Циљеве дефинишу учесници на основу заједничких потреба, проблема, жеља.

·       Подразумева да се не може баш све  испланирати унапред.

·       Нема чврсту структуру, флексибилан је и подложан променама.

·       Нужно настаје током процеса у који су укључени представници свих интересних група.

·       Сви који желе су актери у планирању и преузимају једнаку одговорност.

·       Подразумева тимски рад, заједничко утврђивање правила, доношење одлука и поделу задужења.

·       Процес планирања и продукти имају једнаку важност. Сваки корак се евалуира и то може утицати на промену наредних корака.

·       Планирање претходи реализацији, али се наставља и током ње.

·       Проблеми се схватају као шанса за корекцију плана, а тиме и за промену и развој.

·       Развојни план је комплексан, а његови делови повезани и међузависни.

·       Развојни план се конкретизује кроз различите пројекте.

·       Стално се отвара нови развојни циклус.

Comments