Кључне области развоја

У процесу креирања школског развојног плана посматрано је 7 области развоја које су рангиране.

Посматране области развоја су (сагласно препорукама из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе):

1. Школски програм и Годишњи програм рада

2. Настава и учење

3. Постигнућа ученика

4. Подршка ученицима

5. Етос

6. Ресурси

7. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

Све заинтересоване стране су рангирале ових 7 области и резулат укупног рангирања је следећи:

2. Настава и учење

4. Подршка ученицима

7. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

3. Постигнућа ученика

5. Етос

6. Ресурси

1. Школски програм и Годишњи програм рада

Ранг кључних области развоја указује на редослед развојних приоритета.

Школски развојни тим је сагласно Приручнику за самовредновање и вредновање рада школе дефинисао и жељени ниво остварености по показатељима у свим областима који је дат у прилогу. Свесни смо да је ово идеализовано стање тешко достижно али је његова артикулација важна за нашу школу јер нам даје оријентир за све активности у реализацији овог школског развојног плана који треба да нас битно приближи реченом.

У акционом плану вођено је рачуна о редоследу развојних приоритета тиме што су области које имају виши ранг детаљније разрађене и њима ће се посветити већа пажња у реализацији ШРП.

Жељени ниво остварености по показатељима је дат у прилогу.

Comments