Акциони план

Имајући у виду сву сложеност захтева за даљим развојем школе направљен је оријентациони план са активностима које воде унапређењу сваког идентификованог показатеља вредновања рада школе.

Због обимности и боље прегледности акциони план је презентиран на следеће начине:

1. У виду списка активности које су придружене свакој идентификованој кључној области развоја (видети прилог 4). У овом случају наведена је кључна развојна област, изјава о општем циљу, подручје вредновања, показатељ вредновања, изјава о специфичном циљу, изјава о мери за достизање специфичног циља, називи активности (пројеката/програма) који дају допринос достизању специфичног циља

2. У виду прегледа активности по годинама када се планира њихова реализација (видети прилог 5.)

3. У виду профила активности (програма/пројеката) (видети прилог 6)

4. У виду прегледа активности које ће се реализовати у току школске 2008-2009. (видети прилог 7)

Овакав начин структурирања информација омогућава прегледност и поједностављује израду анекса акционог плана на почетку сваке школске године јер је предвиђено да се акциони план сваке школске године ажурира на бази његове реализације у претходној школској години.

Comments